Продажбите – директни, лични, чрез каталог, машина или обикновен магазин. Тук е мястото за техники, методи и съждения обвързани с процеса на продажби.


Link to SUMAVGIN  Excel VBA  — cредна стойност и сбор на числа  без единично задаване на клетки в Ексел

SUMAVGIN Excel VBA — cредна стойност и сбор на числа без единично задаване на клетки в Ексел

English: This is an Excel function written in VBA. It helps you to calculate the average or the sum on numbers,that  are located in non-consecutive cells. The function is called SUMAVGIN (Vektor, Step, Funk). In the Vektor argument  the user selects the column or row region,...

Link to Едно узаки ще ни върне хубавите спомени за миналото

Едно узаки ще ни върне хубавите спомени за миналото

Едно наци­о­нално гръцко питие, което е сим­вол на гор­дост, добро нас­т­ро­е­ние и скрити пиян­ски вечери. Поз­на­ва­чите, каз­ват, че може да се пие на малки шотове или в ком­би­на­ция с ледени куб­чета, които да нап­ра­вят вкуса още по-благ. Леде­ната вода е  алтер­на­тива, която също би могла...

Link to Как да направиш отличения продукт да се продава слабо?

Как да направиш отличения продукт да се продава слабо?

Ако не сто­тици, то десетки са начи­ните този кош­мар да стане реал­ност. Кош­мар, който от при­съ­ница да доведе до про­ва­лена про­дук­това кон­цеп­ция, стру­вала труда, вре­мето и парите на твор­чес­кия екип зад даде­ната марка. Тези редове раз­к­ри­ват една дилема, чието реше­ние може да засили или понижи пред­с­та­вя­нето...

Link to Излагането на стоки в търговския обект влияе върху имиджа на магазина

Излагането на стоки в търговския обект влияе върху имиджа на магазина

Идва сту­де­ното време, а с него се поражда и жела­ни­ето човек да пре­кара по-дълго време на топло и при­ятно място. Под при­ятно място може да се раз­бира и близ­кият мол или мага­зин, в който оби­чаме да пазаруваме. Есен е, и се оказ­ваме в мага­зин пре­из­пъл­нен...

Link to Консултант Маркетинг в точката на продажба или Разказвачът на приказки!

Консултант Маркетинг в точката на продажба или Разказвачът на приказки!

Кон­сул­тан­тът в точ­ката на про­дажба е спе­ци­а­лист с мар­ке­тинг обра­зо­ва­ние, който отго­варя за кому­ни­ка­ци­он­ната стра­те­гия на тър­го­веца, основно в частта търговец-клиент. Не бих искала да комен­ти­рам каква е дефи­ни­ци­ята на длъж­ността в други ком­па­нии, но при нас в еМ Студио това е лицето, което се...

Link to O°°чАквАЙте в КоЛеЖА:Консултант Маркетинг в точката на продажба или Разказвачът на приказки!

O°°чАквАЙте в КоЛеЖА:Консултант Маркетинг в точката на продажба или Разказвачът на приказки!

От извора водата е винаги най-прясна, въз­ду­хът в дъл­би­ните на горите — най-чист, зна­ни­ето почер­пено от опти­ния спе­ци­а­лист най-обогатяващо. Мая Въл­чева, упра­ви­тел на ЕМ Студио Адвър­тай­зинг енд Кри­ей­тив, ще раз­каже за про­фе­си­ята на Кон­сул­тант Мар­ке­тинг в точ­ката на продажби. Какво Ви очаква: При­каз­ките се реа­ли­зи­рат чрез...

Link to Ти си тръгваш, но поспри се — с цената ще те върна

Ти си тръгваш, но поспри се — с цената ще те върна

Статията за Няколко начина, как да се обвър­жеш с него/нея започна с про­дук­то­вата поли­тика и раз­лич­ните лос­тове, които могат да зак­ре­пят връз­ката клиент-фирма. Стана ясно, че услу­гите с доба­вена стой­ност могат да слу­жат като “изви­не­ние” спрямо неоп­рав­да­ното дове­рие. Но, мар­ке­тин­го­вият микс съдържа и други еле­менти —...

Link to Ferrero vs. Marlboro: Самоликвидираща се оферта

Ferrero vs. Marlboro: Самоликвидираща се оферта

И с пре­вод от анг­лийски език, който не е съв­сем точен, основ­ната идея на само­лик­ви­ди­ра­щата се оферта е крат­кос­рочно обо­га­тя­ване на асор­ти­мента със стоки, които са в пряка връзка с про­даж­бата на осно­вен (водещ) про­дукт от асор­ти­мента.  Като при­мер за това могат да пос­лу­жат екс­к­лу­зивни...

Link to Пазарно разузнаване окрилено от продажби

Пазарно разузнаване окрилено от продажби

Взе­ма­нето на стра­те­ги­чески реше­ние за един биз­нес (дори и дефи­ни­ран на ниво про­дукт) пре­доп­ре­деля него­вото бъдещо раз­ви­тие и залага корена на успеха (про­вала). Под­п­ла­тя­ва­нето на тези реше­ние се  осъ­щес­т­вява  (редом с визия, инте­реси на соб­с­т­ве­ници и т.н.) от т.н. пазарно разуз­на­ване — дей­нос­тите на ком­па­ни­ята...

Link to Маркетингов казус 2: Оценка на продукта

Маркетингов казус 2: Оценка на продукта

Пред­ход­ният казус събуди инте­рес сред чита­те­лите на блога. И после мар­ке­тин­гът бил лесна наука… Сега следва втора част — ОТМЪЩЕНИЕТО. В лич­ните про­дажби е от изк­лю­чи­телно зна­че­ние за край­ния изход  качес­т­вото на про­даж­бе­ния раз­го­вор между кли­ентa и тър­го­вец. Пре­по­ръ­ките, които тър­го­ве­цът отп­равя към кли­ента, пряко...

Страници:1234»