Продуктовата политика е част от маркетинговата стратегия. Форма, дизайн, креативна мисъл, тестване, намиране на правилните клиенти и пазари (позициониране), планиране в рамките на продуктова гама. За това говорят публикациите тук.


Link to Увеличава ли добавянето на вода Девин към узо Паралилия продажбите на гръцкото питие?

Увеличава ли добавянето на вода Девин към узо Паралилия продажбите на гръцкото питие?

В сфе­рата на сти­му­ли­ране на про­даж­бите и про­дук­то­вата поли­тика, доба­вя­нето на нов атри­бут към вече същес­т­ву­ваща оферта води до уве­ли­ча­ване на про­даж­бите и. Прек­расно, но това не винаги е факт — ако кли­ен­тът въз­п­ри­еме добавка като излишна, ефек­тът може да бъде по-скоро негативен. С други...

Link to Няколко начина, как да се обвържеш с него/нея

Няколко начина, как да се обвържеш с него/нея

След темата за  ислям­с­кия мар­ке­тинг е време за една по– нере­ли­ги­озна тема — обвър­з­ва­нето с кли­ента и това, как то може да бъде реа­ли­зи­рано в отдел­ните етапи на мар­ке­тин­го­вия про­цес. Самите етапи са добре поз­нати от начал­ните кур­сове по мар­ке­тинг —  про­дук­това и ценова поли­тики,...

Link to В индийски блясък: Bollywood и рекордните му продажби

В индийски блясък: Bollywood и рекордните му продажби

Слонове, хра­мове на любовта, песни и филми без край в екзо­тични кът­чета на Индия. Да, Индия гене­рира със сво­ите филми при­ходи над­х­вър­лящи и най-смелите във въоб­ра­же­ни­ето си  зри­тели. След Холивуд, Боли­вуд заема второ място по про­дажби в све­то­вен мащаб. Какво се крие зад този успех?...

Кристалното Пепси: къде остана блясъкът ти?

Про­дукт, който живя кратко и не тол­кова славно, който ни връща 18 години назад в исто­ри­ята. Време на про­мяна в наг­ла­сите на хората, ори­ен­ти­ране към здра­вос­ло­вен и ” и с по-малко кофеин” стил на живот. Като алтер­на­тива на нор­мал­ната кола, про­дукт е тряб­вало да впе­чатли аме­ри­кан­ците...

Link to За децата с наслада: Как да продаваш сладки в магазина?

За децата с наслада: Как да продаваш сладки в магазина?

Връз­ката между детето и бон­бо­ните е нераз­ривна. От дет­с­ките си години се сещам, че в мага­зина на село имаше само 2 –3 вида захарни бон­бони. Едни от тях бяха вио­лет­ките, които намира често сво­ето място в ръцете на при­я­те­лите ми. Годи­ните обаче се про­ме­нqт. Днес...

Link to За портокаловия сок с любов: Как да загубиш 27.3 милиона?

За портокаловия сок с любов: Как да загубиш 27.3 милиона?

Пор­то­ка­ло­вият сок съпът­сва живота на много хора, от домаш­ното парти през фир­ме­ните съби­ра­ния до изли­за­нето на кафе с при­я­тел. Не би било допус­тимо за една ува­жа­вана марка да не пред­лага нату­ра­лен сок с вкуса на пор­то­кал. За една ува­жа­вана марка е също недо­пус­тимо да про­меня...

Link to Електрически коли в магазина: scrabmled merchandising

Електрически коли в магазина: scrabmled merchandising

В съв­ре­мен­ните супер­мар­кети може да бъде отк­рито почти всичко — от каш­ка­ва­лени изде­лия, през пан­тофи и книги до голф сти­кове и кон­ска юзда. В усло­ви­ята на заси­лена ценова война, мага­зи­ните доба­вят не само допъл­ни­телни услуги към сер­виза си, но извър­ш­ват и коренна про­мяна по отно­ше­ние...

Link to Category Management: има ли нещо общо с мини бизнеса?

Category Management: има ли нещо общо с мини бизнеса?

В Бъл­га­рия поня­ти­ето Category Management, управ­ле­ни­ето на про­дук­то­вите кате­го­рии, е все още нова земя, в която от няколко години голе­мите про­из­во­ди­тели и тър­говци пра­вят първи стъпки. Тези първи стъпки са обе­ща­ващи, тъй като в среда на дина­ми­зи­раща се ценова война един­с­т­ве­ният изход е при­ла­га­нето на...

20100826175616-био

Елементите на класическия маркетинг микс за еко-продукти: цени и комуникация

След като вчера се спрях върху пазара и про­дук­то­вата поли­тика про­веж­дана по отно­ше­ние на био-продуктите (Еле­мен­тите на кла­си­чес­кия мар­ке­тинг микс за еко-продукти: Една пор­ция на две части), днес ще се засегна това, как нем­с­ките спе­ци­а­листи оце­ня­ват цено­вата и кому­ни­ка­ци­онна стра­те­гии изпол­з­вани при опа­за­ря­ване на био-артикулите....

Link to Елементите на класическия маркетинг микс за еко-продукти: Една порция на две части

Елементите на класическия маркетинг микс за еко-продукти: Една порция на две части

Пред­ход­ната ста­тия раз­г­леда, какви са инс­т­ру­мен­тите, с които могат по най-добър начин да се сти­му­ли­рат про­даж­бите на био или еко-продукти (Стимулиране на про­даж­бите на био-продукти: Кой е най-добрият инс­т­ру­мент?). В този кон­текст нас­то­я­щата ста­тия тре­тира 4 еле­мента на кла­си­чес­кия мар­ке­тинг микс по отно­ше­ние на кли­ен­тите...

Страници:12»