Може да е налице отличен продукт, но какво е той без послание към клиента? Какво е той без забавна музика, или красив пейзаж, който да пакетира асоциациите и накара клиента да го закупи. Говорим за реклама, нейния комерсиален ефект, психологическо въздействие. Взаимодействието между дадена организация и нейните публики (ПР) е другата точка в програмата.


Link to Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Общес­т­вото се про­меня в такава посока, че раз­но­ли­кият му образ е трудно да бъде опи­сан с думи. Рекламните аген­ции са в дуел за вни­ма­ни­ето на кли­ен­те­лата, за това твор­чес­т­вото им поня­кога излиза извън рам­ките на “нор­мал­ното”. Не само се тема­ти­зира секс, раси­зъм, играта с рели­ги­оз­ните...

Polly Kozarova

Един разговор за учението в маркетинга с Поли Козарова

Пър­вият гост на Marketing-College e Пав­лина Коза­рова,  екс­перт с дъл­го­го­ди­шен опит в мар­ке­тинга на ИТ про­дукти и кон­сул­тан­т­с­ките услуги. С името и се свър­зва също един от най-четените и, по мое лично мне­ние, заин­т­ри­гу­ващи със съдър­жа­ни­ето си бло­гове по мар­ке­тинг – www.marketingburkan.com. Стилът ѝ на...

male_and_female_brains_118055

От мъжа за жената и от жената за мъжа

Кол­кото и да е дис­ку­ти­рана тази тема, тя не губи акту­ал­ност, не губи и бля­сък. Нау­ката, в това число и пси­хо­ло­ги­ята, раз­кри редица раз­лики по отно­ше­ние на емо­ци­о­нал­ния свят, пси­хи­ката, физи­ката, инте­ре­сите и глед­ните точки. В поре­дица от няколко ста­тии Marketing-College ще говори за това. От...

hugs_and_kisses_reflecting_teddy_bear

Борбата за целувки: една стара, но забавна реклама

Вирал мар­ке­тин­гът дава криле на много игри, спо­тове, забавни при­ло­же­ния или кари­ка­тури, които от пот­ре­би­тел на пот­ре­би­тел оби­ка­лят зем­ното кълбо. Така биз­не­сът пести мили­они годишно от рек­ламно време и зара­зява кли­ен­тите с нови тен­ден­ции, про­дукти и нагласи. През 2007 година един от кли­по­вете спе­че­лили годишна...

CatDOg

Игра на куче и котка: Мястото им в печатната реклама

Преди време люби­мото коте или най-верният при­я­тел на човека, кучето, са имали само малка колибка или мес­тенце с паничка храна, до която да се нас­та­нят. В днеш­ния ден Маца и Шаро се чув­с­т­ват много по-комфортно и сигурно в спе­ци­ално ушити дрехи, със зас­т­ра­ховка, а както...

Cola Turka

Турският съратник на Cola в рекламата: Cola Turka

От мно­гото ими­та­ции на Cola, има такива, които инвес­ти­рат мили­они в раз­ви­ти­ето на про­дукта и рек­ла­мата си. Една от тези ими­та­ции е Cola Turka, марка, въве­дена на тур­с­кия пазар през 2003 година от извес­т­ната и по бъл­гар­с­ките земи фирма Ülker. Въп­реки че Cola е аме­ри­кан­ски про­дукт,...

rep-management

Пре– “нареждане”: Негативните коментари във вреда на бранда

Пози­тивни и нега­тивни, уж обек­тивни, а тоест субек­тивни. Въп­реки това, те, комен­та­рите, напи­сани от пот­ре­би­тели в интер­нет прос­т­ран­с­т­вото относно про­дукт или услуга оказ­ват огро­мен ефект върху оста­на­лите, потен­ци­ални кли­енти в про­цеса им на взе­мане на реше­ние. От уста на уста (от форум на форум) забе­леж­ките...

banan

Понеделник — Банани от бедните за бедните: Произходът на бананите за 69 ст. /кг.

Обви­ня­ват ги в неху­манни усло­вия на труд, каз­ват, че малки деца рабо­тят в план­та­ци­ите им, а в същото време кли­ен­тът паза­рува във тех­ните супер­мар­кети, но на дру­гия край на света. Темата в поне­дел­ник е пътят на бана­ните от Еква­дор и това, дали голе­мите вериги изпол­з­ват пазар­ната...

clown

Смешно ли ти е? Хуморът и мястото му в рекламата

Мяс­тото на закач­ките и хумо­рът в рек­ла­мата се е про­ме­няло мно­гок­ратно пред десе­ти­ле­ти­ята. Ако преди 50 години попу­ляр­ното изказ­ване на Хопкинс: “Хора, не си купу­вайте от кло­уни!” беше сим­вол за отри­ца­тел­ните наг­ласи относно изпол­з­ва­нето на хумор в рек­ла­мата, то днес кар­ти­ната е съв­сем друга. В...

20100826175616-био

Елементите на класическия маркетинг микс за еко-продукти: цени и комуникация

След като вчера се спрях върху пазара и про­дук­то­вата поли­тика про­веж­дана по отно­ше­ние на био-продуктите (Еле­мен­тите на кла­си­чес­кия мар­ке­тинг микс за еко-продукти: Една пор­ция на две части), днес ще се засегна това, как нем­с­ките спе­ци­а­листи оце­ня­ват цено­вата и кому­ни­ка­ци­онна стра­те­гии изпол­з­вани при опа­за­ря­ване на био-артикулите....

Страници:12»