Най-голямата категория. Търговията от места с фиксирана локация и всичките нейни аспекти.


Link to Един етюд от приказния свят на Кауфланд

Един етюд от приказния свят на Кауфланд

С това хубаво заг­ла­вие опри­ли­ча­вам инте­рес­ната исто­рия, която ще раз­кажа — отго­во­рът на една кан­ди­да­тура, която получи своя отго­вор след 3 години. Ети­ке­тът на общу­ва­нето пред­по­лага, че адре­са­тът на едно съоб­ще­ние би тряб­вало да отго­вори на адре­санта , ако и двете страни очак­ват от кон­такта...

Link to Read me: Ще се приготвят ли търговците за втора криза? Антикризисни мерки

Read me: Ще се приготвят ли търговците за втора криза? Антикризисни мерки

Инди­ка­ци­ята, че вре­мето на въз­с­та­но­вя­ване от пред­ходна криза се зам­ра­зява от новите стра­хове за реце­сия, при­до­бива все по-реални изра­же­ния. Истина или не, същес­т­ву­ват сиг­нали, по които може да раз­бе­рем, дали тър­гов­ците отново се при­гот­вят за подо­бен, вече поз­нат, сценарий. Антик­ри­зис­ните мерки са тех­ният спа­си­те­лен пояс:...

Link to Следват ли потребителите своите търговци в социалните мрежи?

Следват ли потребителите своите търговци в социалните мрежи?

Неви­ди­мите, вир­ту­ални ръце на люби­мата верига супер­мар­кети се про­тя­гат за обх­ва­нат в любо­вен танц сна­гата и пор­т­фейла на кли­ен­те­лата. Но готова ли е тя да про­тегне ръце? В соци­ал­ните мрежи, и пре­димно във Фейсбук, се раз­г­ръ­щат дис­ку­сии за хра­ни­телни про­дукти, изра­зя­ват оплак­ва­ния относно обс­луж­ване, раз­г­ла­сят...

Link to Read another day: Следват ли потребителите своите търговци в социалните мрежи?

Read another day: Следват ли потребителите своите търговци в социалните мрежи?

В усло­вия на криза (поня­ти­ето спо­ме­на­вано все по-често), тър­гов­ците тър­сят още по-усилено начини да наме­рят най-краткия път към джоба на сво­ите кли­енти. Социалните мрежи са бла­го­датна среда осо­бено за онези, които раз­ви­ват своя биз­нес онлайн, така и оффлайн. Е ли край­ната цел съби­ране на фенове...

Link to Ценови войни — губещи и печеливши ?

Ценови войни — губещи и печеливши ?

На война, като на война — цено­вите битки между голе­мите тър­гов­ски вериги не са рядка прак­тика. С надеж­дата да уве­ли­чат своят паза­рен дял и подоб­рят ими­джа си, тър­гов­ците се втур­ват в ценови хватки, с които да прив­ле­кат нови и стари клинти. Въп­реки това, както става...

Link to Какво Ви очаква?!? Ценови войни и социални мрежи

Какво Ви очаква?!? Ценови войни и социални мрежи

Блог без фокус е като гнездо с много и раз­лични, пес­но­пойни пти­чета, от които никое не може истин­ски да извиси глас и зарадва слуха на ауди­то­ри­ята. Основ­ният фокус на Marketing– College е тър­гов­с­кият мар­ке­тинг. Затова в менюто през след­ва­щите дни може да очаквате?   *Социалните...

Link to Ще гласувате ли за мен по британски?

Ще гласувате ли за мен по британски?

Поли­ти­чес­кият супер­мар­ке­тинг е едно ново поня­тие, което вече се пре­върна в  нашен­ско, родно явле­ние. И кол­кото да е сляп и глух нашият изби­ра­тел за поли­ти­чес­кия вятър на неп­ро­мя­ната, то пов­се­мес­т­ното при­със­т­вие на някои поли­тици, акту­ално в супер­мар­ке­тите, ще огрее и най-сломените лица. Поли­ти­чески мар­ке­тинг в бака­ли­ята...

Link to Oчаквайте в колежа: Политически супермаркетинг във Великобритания

Oчаквайте в колежа: Политически супермаркетинг във Великобритания

Не, това не е бъл­гар­ска работа. Поли­ти­чес­кия супер­мар­ке­тинг, който беше посо­чен като при­мер преди няколко дена в рам­ките на бъл­гар­с­ките тър­гов­ски вериги, не е нашен­ско явле­ние. Бри­тан­ците не остa­ват по-назад, делата им за дос­тойни за приз в сфе­рата на поли­ти­чес­кия супермаркетинг. Съвсем скоро, а защо...

Link to Различни култури, различни навици на пазаруване — де е България?

Различни култури, различни навици на пазаруване — де е България?

Характерното за пове­чето научни дис­ку­сии е нали­чи­ето на две коренно раз­лични, гледни точки. С тази мисъл в гла­вата, след­ва­щите изво­дите, за това как кул­ту­рата влияе върху пове­де­ни­ето на кли­ента, трябва да бъдат при­ети с извес­тна доза резер­ви­ра­ност ( не и изво­дите за България). На какви...

Link to Клиентът с много лица — новият тип лайфстайл ?!?

Клиентът с много лица — новият тип лайфстайл ?!?

Ритейл индус­т­ри­ята се про­меня в отго­вор на изме­ня­щите се кли­енти. А как се изме­нят клиентите? Как­вито и клас­търи и кли­ен­т­ски сег­менти да фор­ми­рат мар­ке­тинг спе­ци­а­лис­тите, се оказва, че сред кли­ен­тите има и такива, които не пас­ват в нито един от тях, тъй като броят кри­те­рии...

Страници:1234»