Най-голямата категория. Търговията от места с фиксирана локация и всичките нейни аспекти.


Link to Проявлението на клиентската удовлетвореност е вълнение

Проявлението на клиентската удовлетвореност е вълнение

Може би е мираж за някои тър­говци да видят иск­рено въл­не­ние в очите на сво­ите кли­енти, а , може би, е мираж и за всички. В мар­ке­тинга често се говори за кли­ен­т­ска полза, но какво е тя, ако не доведе до емо­ция, емо­ция на въл­не­ние...

Link to Пазаруването на храни в златните 50+

Пазаруването на храни в златните 50+

Общес­т­вото про­мяна струк­ту­рата си — през годи­ните се в някои западни дър­жави, а в това чило и Бъл­га­рия, се забе­ляза про­мяна на въз­рас­то­вата пира­мида: броят на зас­та­ря­ва­щото насе­ле­ние се уве­ли­чава.  И в днеш­ния ден ролята на baby boom гене­ра­ци­ите е зна­чима по отно­ше­ние не само...

Link to Мястото на сърцето в супермаркетите (CSR)

Мястото на сърцето в супермаркетите (CSR)

Колко усмих­нати, колко ведри, колко чес­тни изг­леж­дат сър­цатa на ръко­вод­ните екипи, които про­да­ват сво­ите про­дукти в локал­ните супер­мар­кети. Лидл Ирлан­дия пред­лага на сво­ите кли­енти да заку­пят сър­чице на стой­ност от 2 евро в рам­ките на Happy Heart Weekend, с което да помог­нат на хора със...

Когатo по-широките коридори отварят джоба на хората

Широките кори­дори, по-добрата сис­тема за ори­ен­ти­ране, повече свет­лина и прег­лед­ност. Около тези клю­чови поня­тия се вър­теше обя­ве­н­oто обно­вя­ване на фили­а­лите на най-голямата нем­ска дро­ге­рия Шлекер.  Към това се при­бави про­мяна в асор­ти­мента, ори­ен­ти­ра­нето му към по-младите хора с уве­ли­ча­ване на избора от соб­с­т­вени марки.  Инвес­ти­ци­ята...

Link to Да инвестират ли търговците в летищата?

Да инвестират ли търговците в летищата?

Тази година Бъл­га­рия очаква по-голям поток от туристи “бла­го­да­ре­ние” на съби­ти­ята, които се разиг­раха в Еги­пет и други дър­жави от реги­она. Лети­щето е (след само­лета) пър­вото място, което ще пос­рещне нап­лива. В тази връзка въз­никва въп­роса: Струва ли си за тър­гов­ците да инвес­ти­рат в тър­гов­ски...

retail_customer_experience

Персонализиран маркетинг в магазина: оборотите във възход

От масо­востта към задо­во­ля­ване на инди­ви­ду­a­ла­ните пот­реб­ности, в тази посока се раз­ви­ват мар­ке­тин­го­вите про­цеси, тъй като тар­ге­ти­ра­нето на инди­ви­ду­ал­ните кли­ен­т­ски пот­реб­ности се прев­ръща в осно­вен гене­ра­тор на допъл­ните доходи. Именно това ще се случи за бъдеще и в супермаркетите. А инс­т­ру­мен­тът е кли­ен­т­с­кият купон. Тук...

Link to Как да създадеш интимност по японски? Връзката доставчик — търговец

Как да създадеш интимност по японски? Връзката доставчик — търговец

Докато аме­ри­кан­ците бър­зат към лес­ните пари и вяр­ват, че крат­кос­роч­ните печалби са по-сладки, то в Япония рам­кaта на биз­нес отно­ше­ния изг­лежда по съв­сем друг начин. А този начин се ски­цира чрез ори­ен­та­ци­ята към далеч­ния хори­зонт в бъде­щето, който поз­во­лява мак­си­ми­зи­ране на печал­бата и вза­им­ната полза...

Link to Как да създадеш интимност по японски? Връзката доставчик — търговец

Как да създадеш интимност по японски? Връзката доставчик — търговец

Кул­ту­рата съз­дава отно­ше­ния, когатo я раз­би­раш и руши, когато я пре­неб­рег­ваш. В Япония кул­ту­рата пред­по­лага мис­лене ори­ен­ти­рано към далеч­ния хори­зонт в бъде­щето. Подобни наг­ласи същес­т­ву­ват и във вза­и­мо­от­но­ше­ни­ето търговец-доставчик. Общес­тво на хар­мо­ния и лоялност. Утре: Как да съз­да­деш интим­ност по япон­ски? Връз­ката дос­тав­чик — търговец

Link to Съществува капитал на марката, но съществува ли капитал на магазина (store equity)?

Съществува капитал на марката, но съществува ли капитал на магазина (store equity)?

Пре­во­дите на поня­ти­ето brand equity на бъл­гар­ски език са раз­но­об­разни. В интер­нет могат да бъдат отк­рити  тер­мини като стой­ност на тър­гов­с­ката марка, про­дук­това стой­ност и други. Най-точен спо­ред мен е пре­во­дът капи­тал на мар­ката, тъй като капи­та­лът е този, които носи опре­де­лена въз­в­ра­ща­е­мост, а в...

Link to Съветски съюз: Имала ли е маркетинг структурата нещо общо с тази САЩ?

Съветски съюз: Имала ли е маркетинг структурата нещо общо с тази САЩ?

Базис­ната струк­тура на мар­ке­тин­го­вите опе­ра­ции в Съветския съюз е била в осно­вата си ана­ло­гична на тази в САЩ.  Докато рус­ката орга­ни­за­ция на тър­го­ви­ята е далеч по-опростена, сто­ката в двете дър­жави се движи по схо­ден начин от про­из­во­ди­теля през тър­го­веца на едро до клиента. Разбира се,...

Страници:«1234»