Най-голямата категория. Търговията от места с фиксирана локация и всичките нейни аспекти.


Link to Многоканална търговия: Струва ли си?

Многоканална търговия: Струва ли си?

Про­дук­тите на любим тър­го­вец или про­из­во­ди­тел могат да бъдат отк­рити както чрез физи­чески мага­зин, така и чрез ката­лог, така и чрез авто­мат за про­дажби на ули­цата, така и в интер­нет прос­т­ран­с­т­вото, а защо не и в спрян мик­ро­бус пред блока или къщата ни. Темата е...

Link to Петък в колежа: Контролинг в търговията

Петък в колежа: Контролинг в търговията

Поня­ти­ето кон­т­ро­линг нашумя през пос­лед­ните години. Пър­во­на­чално беше трудно за ака­де­мич­ния пер­со­нал  от ста­рите гeне­ра­ции да осъз­нае същ­ността му. Кон­то­лин­гът ‚нак­ратко казано, е коор­ди­ни­ране и мони­то­ринг на реа­ли­за­ци­ята на стра­те­ги­ята, про­це­сите в дадена орга­ни­за­ция под знака на тър­сене на опе­ра­ци­онна и ико­но­ми­ческа ефективност. Кон­то­линг има...

Link to Бакалия в България и бакалията в Египет: Супермаркети и хипермаркети във възход

Бакалия в България и бакалията в Египет: Супермаркети и хипермаркети във възход

Две раз­лични дър­жави с раз­лични наг­ласи и све­тог­лед. Едно от нещата, които ги свър­зва: супер­мар­ке­тите и хипер­мар­ке­тите като тър­гов­ски фор­мати са във възход. В Бъл­га­рия тече преб­ро­я­ване, а  пара­лелно с това бъл­га­ри­нът е добре запоз­нат с дохо­дите си, голе­ми­ната на гра­до­вете в роди­ната и тен­ден­ци­ите...

Link to Как дискаунтърите могат да приложат антистресова терапия на своите най-бедни клиенти?

Как дискаунтърите могат да приложат антистресова терапия на своите най-бедни клиенти?

Огра­ни­че­ният доход кара бъл­га­рина да се реди от ранни доби на опашка. Според Еврос­тат 41 % от бъл­гар­с­ките граж­дани нямат дос­та­тъчно доходи, с които да пок­рият сво­ите раз­ходи за отоп­ле­ние на жили­щето, нямат кола или теле­фон. Над 1.5 мили­она бъл­гари са зас­т­ра­шени от бед­ност и паза­ру­ва­нето им...

PhoeMall

Агломерация в търговията: Как от първи да станеш последен?

Агло­ме­ра­ци­ята е тер­мин поз­нат от геог­ра­фи­ята — про­це­сът на сли­ва­нето на голе­мите гра­дове и раз­по­ло­же­ните около тях по-малки селища в една обща урба­ни­зи­рана тери­то­рия. Търговската агло­ме­ра­ция се дефи­нира като струп­ва­нето (пла­ну­вано или естес­т­вено) на тър­говци на дребно, гас­т­ро­но­мия, спе­ци­а­ли­зи­рани мага­зини, услуги и други видове тър­гов­ски...

Link to Най-големите търговци в света според Deloitte

Най-големите търговци в света според Deloitte

Кла­са­ци­ята започва в обра­тен ред, от най-малкия към най-големия. Според акту­а­лен док­лад на Deloitte, нем­с­ките вериги при­над­ле­жат към гру­пата на спе­че­ли­лите след кри­зата. Кри­зата  остави нега­тивни отпе­ча­тъци за близо 80 от най-големите тър­гов­ски вериги в света. Ето и класацията:

Link to Привличаш ме: Пени-Лидл или Лидл-Пени?!?

Привличаш ме: Пени-Лидл или Лидл-Пени?!?

Ако пок­рай мага­зина Ви мина­ват заси­лена тълпа кли­енти и питат, дали има опашка от чакащи, значи се нами­рате на една улица или сте дирек­тни съседи с Лидл.  Ако те под­ми­на­ват мага­зина Ви, без дори и да про­я­вят инте­рес към Вас, значи сте съседи на Лидл,...

Link to Въпреки загубите в Азия с апетити за растеж: Метро Cash&Carry

Въпреки загубите в Азия с апетити за растеж: Метро Cash&Carry

Азия, кон­ти­нен­тът, който все по-често се спо­ме­нава като бъде­щата дес­ти­на­ция за биз­нес, където до 2027 година ще бъдем сви­де­т­eли, как Китай се прев­ръща в най-голямата ико­но­мика в света. Поне така пред­ри­чат спе­ци­а­листи от Goldman Sachs. През края на октом­ври 2010 Метро Cash&Carry отво­риха осмия си...

Из архивите 2010: Трябват ли ти атлетични умения в супермаркета?

Нис­ката цена оправ­дава много неща: – кли­ен­тът се отказва (иска или не иска) от кон­сул­тан­т­ски сер­виз – гледа стока наре­дена под фор­мата на палети без мини­мална есте­тика – слуша работ­ната “тишина” в супер­мар­кета, музи­ката е рядко явле­ние – чуди се как да се ори­ен­тира в мага­зина...

Link to Десетте проблема, пред които се изправяме пазарувайки в супермаркетите

Десетте проблема, пред които се изправяме пазарувайки в супермаркетите

Ето и топ –10 на проб­ле­мите, с които се сблъс­к­ваме в супер­мар­ке­тите. Този, който адре­сира тези “спънки” в паза­ру­ва­нето, ще си оси­гури дъл­го­го­ди­шен успех. Дъл­гите опашки на касата — след края на работ­ния ден, когато пот­ре­би­те­лите пиково паза­ру­ват, дъл­гите опашки могат не само да раз­ва­лят нас­т­ро­е­ни­ето,...

Страници:«1234»