Най-голямата категория. Търговията от места с фиксирана локация и всичките нейни аспекти.


Link to Дилемата на олигополиста: Разбраха ли народопсихолгията ни?

Дилемата на олигополиста: Разбраха ли народопсихолгията ни?

Гло­бални оли­го­по­листи, това е поня­ти­ето, с което се обоз­на­ча­ват големи тър­гов­ски вериги, които за раз­гър­нали дей­ността си в повече от 20 дър­жави. Гло­бал­ните оли­го­по­листи имат дву­яка при­рода, те са гло­бални тър­говци, но и гло­бални купу­вачи.  Някои спе­ци­а­листи пос­та­вят под съм­не­ние гло­бал­ния им харак­тер, а гово­рят...

3235464301_60e5475986

Лидл?! и целувката на смъртта

Трудно е  да се нап­рави прог­ноза, коя ще бъде вери­гата с най-ниски цени  на бъл­гар­с­кия пазар. С отк­ри­ва­нето на сво­ите нови мага­зини и мащаба на цено­вите нама­ле­ния, които пред­ложи, еки­път на Лидл загатва за големи про­мени в ритейл лан­д­шафта — дина­ми­зи­ране на цено­вите поли­тики, доба­вяне...

Имат ли супермаркетите лоялни клиенти?

Едно  изс­лед­ване на AC Nielsen показва, че над 70 про­цента от кли­ен­тите паза­ру­ват от няколко кон­ку­рен­тни вериги в рам­ките на един месец. Обяс­не­ни­ето е лесно — в днеш­ния ден кли­ен­тите са ата­ку­вани с тол­кова много пред­ло­же­ния, че в пос­лед­с­т­вие те раз­п­ре­де­лят кон­су­ма­ци­ята си между няколко...

Link to Промяна на търговска марка по примера на Нетто и Плюс в Германия.

Промяна на търговска марка по примера на Нетто и Плюс в Германия.

„На пре­хода от ака­де­мич­ната среда към ритейл пазара Мар­тин Стефанов, абсол­вент по мар­ке­тинг в уни­вер­си­тета в Кьолн, Гер­ма­ния, спо­деля мне­ни­ето, че сту­ден­тите трябва да раз­ви­ват тво­реч­с­ката си мисъл и ана­лиз от пър­вите дни на ака­де­мич­ния живот в уни­вер­си­тета. Дел­ни­кът е богат на прак­ти­чески при­мери, пог­ле­дът...

Ценова стратегия на Лидл — основни моменти

Нем­с­ките вериги в Бъл­га­рия при­ла­гат утвър­дени ценови стра­те­гии, които са дока­зали успеха си на пър­вич­ния си пазар — Германия. Ценовата стра­те­гия на Лидл е т.н. High Low (Висока-ниска цена)- редов­ната цена е на рав­нище малко по– високо от вери­гите с ценова стра­те­гия “Всеки ден ниска...

Каква е връзката между удовлетвореност и лоялност към магазин

Ще раз­г­ле­дам нак­ратко връз­ката между удов­лет­во­ре­ност в мага­зина и лоял­ността на кли­ента, а също така и ефек­тът на ими­джа на даден мага­зин върху лоял­ността отново към даден магазин. Някоя учени раз­г­ра­ни­ча­ват два типа удов­лет­во­ре­ност — мани­фес­ти­рана и скрита удов­лет­во­ре­ност.  За пояс­ние, мани­фес­ти­ра­ната удвов­лет­во­ре­ност е явна...

Страници:«1234