Под техники нека се разбира методика, похвати, инструментариум, с който си служи един маркетингов специалист. Статиите в тази категория предлагат теми на количествения и качествения, маркетингов анализ.


Link to Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, който поз­во­лява на пот­ре­би­теля да се инфор­мира относно про­даж­бите на дадена фирма. Целева група на подобни реше­ния в Ексел са управ­лен­с­ките кадри, които на база пос­тиг­нати резул­та­тите могат да дви­жат фир­мата нап­ред чрез взети, адек­ватни реше­ния. При­ка­че­ният файл раз­г­лежда...

Link to SUMAVGIN  Excel VBA  — cредна стойност и сбор на числа  без единично задаване на клетки в Ексел

SUMAVGIN Excel VBA — cредна стойност и сбор на числа без единично задаване на клетки в Ексел

English: This is an Excel function written in VBA. It helps you to calculate the average or the sum on numbers,that  are located in non-consecutive cells. The function is called SUMAVGIN (Vektor, Step, Funk). In the Vektor argument  the user selects the column or row region,...

Link to Дата и час на промяна на клетка в Ексел TENTRY() функция

Дата и час на промяна на клетка в Ексел TENTRY() функция

Във Ексел VBA съз­да­дена фун­к­ция, която ще отчете про­мяна в съдър­жа­ни­ето на клета като покаже ден и час на про­мя­ната. Натис­ка­нето на Ентър(Enter) също би акту­а­ли­зи­рало стой­ността на клет­ката, тъй като в кода пока­зан по-долу се прави преп­ратка към сегаш­ното , сис­темно време. Функци́ята не...

VBA excel user front

Forecast tool linear trends 0.1 free VBA Excel

Ексел ВБА позволяващ на потребителя да прави прогноза за бъдещ период базирана на исторически данни

Link to Един полезен материал за прогнозиране: Времеви редове

Един полезен материал за прогнозиране: Времеви редове

Един от начинте за прог­но­зи­ране на бъде­щето по отно­ше­ние на финан­со­вите пазари, мак­ро­и­ко­но­ми­чес­ките инди­ка­тори, раз­ви­ти­ето на мар­ке­тин­гови пока­за­тели (при­мерно: про­дажби) е ана­ли­зът на вре­ме­вите редове.  На база минали данни, спе­ци­а­лис­тът се опитва да изв­лече ста­тис­ти­чески пока­за­тели, чрез които да пред­с­каже стой­ности на тър­се­ната вели­чина за...

Link to Звездите не ни говорят: Методи за предсказване на пазарния дял

Звездите не ни говорят: Методи за предсказване на пазарния дял

Хубаво би било, ако може да пог­лед­нем в крис­тално кълбо и то да ни пред­с­каже, колко ще про­да­ваме, колко ще е рен­та­бил­ността ни, колко ще е пазар­ния ни дял и т.н. Звез­дите не ни гово­рят, моде­лите го пра­вят. Разбира се, тър­сят се гадатели. Кои модели...

Link to Отговорност към природата: Зеленият, пилотен проект на Netto Marken-Discounter

Отговорност към природата: Зеленият, пилотен проект на Netto Marken-Discounter

В хода на екс­пан­зи­ята си  Netto-Markendiscounter, вери­гата пред­ла­гаща мар­кови про­дукти на агре­сивни, ниски цени в Гер­ма­ния, поема отго­вор­ност за устой­чи­вото опаз­ване на окол­ната среда. Филиалите и логис­тич­ните цен­т­рове на вери­гата са от години обо­руд­вани с тех­но­ло­гии, които реду­ци­рат вред­ните еми­сии на въг­ле­ро­ден диок­сид. В опита...

0xac16000b_0x0016b69f

Изисквания и условия за успешни рeзултати от “таен клиент”

Из супер­мар­кети, из мазета, а може би, и по пок­ри­вите на тър­гов­ски сгради броди той, тай­ният кли­ент. Думата е за тай­ния кли­ент като  метод за оценка на дадена услуга и сре­дата, в която се пред­лага. Тайните кли­енти оце­ня­ват всичко: от качес­тво на обс­луж­ване, до любез­ност,...

Link to Привличаш ме: Пени-Лидл или Лидл-Пени?!?

Привличаш ме: Пени-Лидл или Лидл-Пени?!?

Ако пок­рай мага­зина Ви мина­ват заси­лена тълпа кли­енти и питат, дали има опашка от чакащи, значи се нами­рате на една улица или сте дирек­тни съседи с Лидл.  Ако те под­ми­на­ват мага­зина Ви, без дори и да про­я­вят инте­рес към Вас, значи сте съседи на Лидл,...

Link to Analyse it: Техники за идентифициране на критичните фактори на успеха

Analyse it: Техники за идентифициране на критичните фактори на успеха

Извес­т­ните екс­перти изли­зат често с големи обоб­ще­ния относно дви­жещи сили на пазара, тен­ден­ции, под­ходи и в това число фак­тори на успеха. Тази ста­тия се обръща към тех­ни­ките пред­ло­жени от Бруно и Лай­де­кер, с които могат да се иден­ти­фи­ци­рат кри­тич­ните фак­тори на успеха.