Маркетинг речник

На тази стра­ница пред­ла­гаме без­п­ла­тен английско-български мар­ке­тинг речник:

ABC classification — кла­си­фи­ка­ция на кли­ен­тите от опре­де­лен регион за про­дажби  в групи спо­ред тях­ната важ­ност, брой  и обем сделки, потен­циал за развитие.

Above-the-line — сти­му­ли­ране на про­даж­бите чрез нор­мални рек­ламни мероп­ри­я­тия: рек­лама в теле­ви­зия, радио, вестници.

Above the line cost — раз­ходи свър­зaни с раз­ра­бот­ката на реклама.

Absolute cost advantage –пре­дим­с­тво на утвър­дена ком­па­ния, която има въз­мож­ността да про­из­вежда при най-ниски общи средни разходи.

Absorption point — точка на наси­щане на пазара.

Absorption pricing — ценова стра­те­гия, чрез която се въз­с­та­но­вя­ват всички инвес­ти­ции вло­жени в продукта.

Acceleration principle — измерва връз­ката между тър­се­нетo на пот­ре­би­тел­ски и капи­та­лови стоки.

Acceptable quality level — мак­си­мално допус­ти­мото ниво от дефек­тни единици.

Access — вре­ме­вия интер­вал преди пери­ода на най-гледано време в телевизията.

Accessiblity — въз­мож­ността на един пазар да бъде обс­луж­ван от даден производител

Accomodation desk — гише за инфор­ма­ция в уни­вер­са­лен магазин

Account — клиент

Account executive — лице в рек­ламна аген­ция или отдел, което кон­т­ро­лира пла­ни­ра­нето и под­го­тов­ката на реклама.

Account penetration ratio — про­цента на кли­ен­тите, от които е полу­чена поръчка.

Achieved penetration — сте­пента, в която даден пазар е обслужван.

ACORN — A Classification of Residential Neighbourhoods — кон­цеп­ция, спо­ред която кли­ен­тите живе­ещи в даден регион имат сходно пот­ре­би­тел­ско поведение.

Across the board — рек­ламна сесия, която се излъчва всеки ден по едно и също време от дадена телевизия.

Action plan — план, който показва основ­ните мар­ке­тин­гови задачи, които трябва да бъдат изпъл­нени с цел да се пос­тиг­нат зало­же­ните маркетинг-цели в компанията.

Active market — пазар, на който има силно тър­сене и предлагане.

Actuals — ефек­тивна стока, физи­ческа стока.

7 Responses to Маркетинг речник

 • Elena Todorova Georgieva казва:

  Здра­вейте,
  Иде­ята да се пред­с­тави реч­ник е добра. Моля посо­чете, на кого е пре­вода
  Поздрави

 • Уважаема, г-жо Георгиева,

  бла­го­даря за комен­тара. Пре­во­дът беше мой в пър­вич­ния етап на стра­ни­цата, но ‚за жалост, още не съм про­дъл­жил. Забе­ля­зах допус­нати грешки, ще има корекция.

  • Janet казва:

   One day I would love to write a guide to Mamas with pictures and examples to share with them how to capture every day stuff and make it frame worthy You write beflaituuly and people can benefit so much from this! (I did.) What a nice thing to share. Thank you!

  • Ellen Men det interessante Ã¥ finne ut her er jo ikke forskjeller pÃ¥ menn og kvinner generelt, menden statistiske forskjellen mellom ektefeller og samboere. Jeg prøver Ã¥ finne det, men har ikke lykkes.Â

  • http://www./ казва:

   You look amazing — I think pink looks amazing on dark haired ladies! I also love the hat:)I want zebra nail transfers — they look so amazing!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>