Маркетинг речник

На тази стра­ни­ца пред­ла­га­ме без­п­ла­тен анг­лийс­ко-бъл­гар­с­ки мар­ке­тинг реч­ник:

ABC classification — кла­си­фи­ка­ция на кли­ен­ти­те от опре­де­лен реги­он за про­даж­би  в гру­пи спо­ред тях­на­та важ­ност, брой  и обем сдел­ки, потен­ци­ал за раз­ви­тие.

Above-the-line — сти­му­ли­ра­не на про­даж­би­те чрез нор­мал­ни рек­лам­ни мероп­ри­я­тия: рек­ла­ма в теле­ви­зия, радио, вес­т­ни­ци.

Above the line cost — раз­хо­ди свър­зa­ни с раз­ра­бот­ка­та на рек­ла­ма.

Absolute cost advantage -пре­дим­с­т­во на утвър­де­на ком­па­ния, коя­то има въз­мож­ност­та да про­из­веж­да при най-нис­ки общи сред­ни раз­хо­ди.

Absorption point — точ­ка на наси­ща­не на паза­ра.

Absorption pricing — цено­ва стра­те­гия, чрез коя­то се въз­с­та­но­вя­ват всич­ки инвес­ти­ции вло­же­ни в про­дук­та.

Acceleration principle — измер­ва връз­ка­та меж­ду тър­се­не­тo на пот­ре­би­тел­с­ки и капи­та­ло­ви сто­ки.

Acceptable quality level — мак­си­мал­но допус­ти­мо­то ниво от дефек­т­ни еди­ни­ци.

Access — вре­ме­вия интер­вал пре­ди пери­о­да на най-гле­да­но вре­ме в теле­ви­зи­я­та.

Accessiblity — въз­мож­ност­та на един пазар да бъде обс­луж­ван от даден про­из­во­ди­тел

Accomodation desk — гише за инфор­ма­ция в уни­вер­са­лен мага­зин

Account — кли­ент

Account executive — лице в рек­лам­на аген­ция или отдел, кое­то кон­т­ро­ли­ра пла­ни­ра­не­то и под­го­тов­ка­та на рек­ла­ма.

Account penetration ratio — про­цен­та на кли­ен­ти­те, от кои­то е полу­че­на поръч­ка.

Achieved penetration — сте­пен­та, в коя­то даден пазар е обс­луж­ван.

ACORN — A Classification of Residential Neighbourhoods — кон­цеп­ция, спо­ред коя­то кли­ен­ти­те живе­е­щи в даден реги­он имат сход­но пот­ре­би­тел­с­ко пове­де­ние.

Across the board — рек­лам­на сесия, коя­то се излъч­ва все­ки ден по едно и също вре­ме от даде­на теле­ви­зия.

Action plan — план, кой­то показ­ва основ­ни­те мар­ке­тин­го­ви зада­чи, кои­то тряб­ва да бъдат изпъл­не­ни с цел да се пос­тиг­нат зало­же­ни­те мар­ке­тинг-цели в ком­па­ни­я­та.

Active market — пазар, на кой­то има сил­но тър­се­не и пред­ла­га­не.

Actuals — ефек­тив­на сто­ка, физи­чес­ка сто­ка.

7 Responses to Маркетинг речник

 • Elena Todorova Georgieva says:

  Здравейте,
  Идеята да се пред­с­та­ви реч­ник е доб­ра. Моля посо­че­те, на кого е пре­во­да
  Поздрави

 • Уважаема, г-жо Георгиева,

  бла­го­да­ря за комен­та­ра. Преводът беше мой в пър­вич­ния етап на стра­ни­ца­та, но ‚за жалост, още не съм про­дъл­жил. Забелязах допус­на­ти греш­ки, ще има корек­ция.

  • Janet says:

   One day I would love to write a guide to Mamas with pictures and examples to share with them how to capture every day stuff and make it frame worthy You write beflaituuly and people can benefit so much from this! (I did.) What a nice thing to share. Thank you!

  • Ellen Men det interessante Ã¥ finne ut her er jo ikke forskjeller pÃ¥ menn og kvinner generelt, menden statistiske forskjellen mellom ektefeller og samboere. Jeg prøver Ã¥ finne det, men har ikke lykkes.Â

  • http://www./ says:

   You look amazing — I think pink looks amazing on dark haired ladies! I also love the hat:)I want zebra nail transfers — they look so amazing!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *