Forecast tool linear trends 0.1 free VBA Excel

by gatekeeper on 14.07.2014

EN Intro

This tool VBA Excel allows a fast and based on historical values ​​statement about the expected in the next (t +1) period value. The value is just an orientation and shouldn’t be considered in any case as a binding prediction. Rather, the value should be (the value named FV (t +1) in the file) a starting point for further considerations (e.g. cost forecasts). Methodology: Simple linear regression without consideration of external influences

Представям ви моя раз­ра­бот­ка в Ексел ВБА, коя­то позво­ля­ва на потре­би­те­ля да пра­ви прогно­за за бъдещ пери­од бази­ра­на на исто­ри­чес­ки дан­ни. Прогнозната стой­ност е за t+1 перйод, къде­то t е послед­ни­ят пери­од, за кой­то потре­би­те­лят има данни.

Intro
Методиката е обик­но­вен рег­ре­си­о­нен ана­лиз раз­глеж­дащ вре­ме­вия ред и вся­ка стой­ност, коя­то е регис­т­ри­ра­на за кон­к­рет­ния момент във вре­ме­то (месец, ден и т.н.).
Колкото по-дълъг е вре­ме­ви­ят ред от стой­нос­ти, тол­ко­ва по-голя­ма е веро­ят­ност­та прогно­зи­ра­на­та стой­ност да е близ­ка до стой­ност­та отче­те­на в дейс­т­ви­тел­ност. Стойността е ори­ен­ти­ро­вач­на и не включ­ва вли­я­ни­е­то на стра­нич­ни, вън­ш­ни фак­то­ри (при­мер: вли­я­ние на рек­лам­ни­те раз­хо­ди вър­ху продажбите).
Инструментът е под­хо­дящ за потре­би­те­ли без достъп до спе­ци­а­ли­зи­ра­ни програ­ми за ана­лиз като SPSS и потре­би­те­ли с напред­на­ли позна­ния в Ексел.
Файлът започ­ва с инт­ро, кое­то въвеж­да потре­би­те­ля в стъп­ки­те, как да изпол­з­ва иснтрумента.
Препоръчително е:
а) да се изпол­з­ват коло­ни­те за дан­ни така как­то е онаг­ле­де­но в самия файл
б) да не се пре­име­ну­ва самия Sheet
c) вече напра­ве­на прогно­за да бъде запа­зе­на в отде­лен Sheet

Трябва  изрич­но да отбе­ле­жа, че като автор не нося отго­вор­ност за реше­ния и дейс­т­вия, напра­ве­ни от потре­би­те­ля на база дан­ни въве­де­ни и интер­п­ре­ти­ра­ни от него (нея).
Инструментът е напъл­но достъ­пен за все­ки и е напра­вен с учеб­ни цели.

VBA excel user front

VBA excel user front

Ако има­те впе­чат­ле­ния от инс­т­ру­мен­та, ще се рад­вам на комен­та­ри­те ви:)

Линк към файла

Forecast Template _final

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *