Forecast tool linear trends 0.1 free VBA Excel

by Мартин Стефанов on 14.07.2014

EN Intro

This tool VBA Excel allows a fast and based on historical values ​​statement about the expected in the next (t +1) period value. The value is just an orientation and shouldn’t be considered in any case as a binding prediction. Rather, the value should be (the value named FV (t +1) in the file) a starting point for further considerations (e.g. cost forecasts). Methodology: Simple linear regression without consideration of external influences

Пред­с­та­вям ви моя раз­ра­ботка в Ексел ВБА, която поз­во­лява на пот­ре­би­теля да прави прог­ноза за бъдещ период бази­рана на исто­ри­чески данни. Прог­ноз­ната стой­ност е за t+1 пер­йод, където t е пос­лед­ният период, за който пот­ре­би­те­лят има данни.

Intro
Мето­ди­ката е обик­но­вен рег­ре­си­о­нен ана­лиз раз­г­леж­дащ вре­ме­вия ред и всяка стой­ност, която е регис­т­ри­рана за кон­к­рет­ния момент във вре­мето (месец, ден и т.н.).
Кол­кото по-дълъг е вре­ме­вият ред от стой­ности, тол­кова по-голяма е веро­ят­ността прог­но­зи­ра­ната стой­ност да е близка до стой­ността отче­тена в дейс­т­ви­тел­ност. Стойността е ори­ен­ти­ро­вачна и не включва вли­я­ни­ето на стра­нични, вън­шни фак­тори (при­мер: вли­я­ние на рек­лам­ните раз­ходи върху про­даж­бите).
Инс­т­ру­мен­тът е под­хо­дящ за пот­ре­би­тели без дос­тъп до спе­ци­а­ли­зи­рани прог­рами за ана­лиз като SPSS и пот­ре­би­тели с нап­ред­нали поз­на­ния в Ексел.
Файлът започва с интро, което въвежда пот­ре­би­теля в стъп­ките, как да изпол­зва исн­т­ру­мента.
Пре­по­ръ­чи­телно е:
а) да се изпол­з­ват коло­ните за данни така както е онаг­ле­дено в самия файл
б) да не се пре­и­ме­нува самия Sheet
c) вече нап­ра­вена прог­ноза да бъде запа­зена в отде­лен Sheet

Трябва  изрично да отбе­лежа, че като автор не нося отго­вор­ност за реше­ния и дейс­т­вия, нап­ра­вени от пот­ре­би­теля на база данни въве­дени и интер­п­ре­ти­рани от него (нея).
Инс­т­ру­мен­тът е напълно дос­тъ­пен за всеки и е нап­ра­вен с учебни цели.

VBA excel user front

VBA excel user front

Ако имате впе­чат­ле­ния от инс­т­ру­мента, ще се рад­вам на комен­та­рите ви:)

Линк към файла

Forecast Template _final

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>