LIDL HOT: Откриването на магазин във Варна 27.01 (h:08:00)

by gatekeeper on 27.01.2011

Снимките са още “топ­ли”. Днес, в 8 часа сут­рин­та Лидл отво­ри поред­ния мага­зин във Варна. На мяс­то­то бяха поли­цаи, но масо­во втур­ва­не няма­ше. Един от кли­ен­ти­те спо­де­ли, че всич­ко е този път цивилизовано.

Преди да раз­гле­да­те сним­ки­те, един инте­ре­сен факт: Лидл е към момен­та един от глав­ни­те рек­ла­мо­да­те­ли на вес­т­ник Труд и 24 часа. Можете ли да позна­е­те, кой сни­ма­ше тъл­па­та от всич­ки въз­мож­ни ъгли???  Разбира се, фото­ре­пор­те­ри от Труд.  Медиите тряб­ва да се гри­жат за кли­ен­ти­те си. Същото беше по Коледа и в БТВ: на заден фон на репор­та­жи­те за колед­но­то паза­ру­ва­не, “слу­чай­но” се показ­ва­ше вът­ре­ше­на­та сте­на със соб­с­тве­ни мар­ки на Лидл. Такава е практиката.

Снимков мате­ри­ал от 8 часа (27.01) сутринта:
Опашка през магазина

4 Responses to LIDL HOT: Откриването на магазин във Варна 27.01 (h:08:00)

Trackbacks & Pings

  • Е ли откриването на един магазин – продажби под налягане? | Marketing-College says:

    […] ста­тия пред­ста­ви, как е изглеж­дал денят пред Лидл — LIDL HOT: Откриването на мага­зин във Варна 27.01. Ситуацията с тъл­па­та хора явно не се е про­ме­ни­ла през […]

  • В образоването на клиента е силата: една от грешките на новoдошлите търговци. | Marketing-College says:

    […] се пред­ла­гат в рега­ли­те на ново­от­кри­ти­те мага­зи­ни (LIDL HOT: Откриването на мага­зин във Варна 27.01). Вярвам, че за голя­ма част от потребителите […]

  • Как дискаунтърите могат да приложат антистресова терапия на своите най-бедни клиенти? | Marketing-College says:

    […] Тълпата и ней­на­та гъс­то­та — втур­ва­не­то към мага­зи­на, реде­не­то на опаш­ка пред про­дук­ти­те на про­мо­ция, чака­не­то на каса, блъс­ка­ни­ца­та и при­ле­жа­ща­та раз­мя­на на епи­те­ти нагне­тя­ва обста­нов­ка­та. Силата на мето­ди­те (бро­шу­ри, рек­ла­ма във вес­т­ни­ци и т.н), с кои­то дис­ка­ун­тъ­рът “при­дър­п­ват” кли­ен­та в мага­зи­на, тряб­ва да бъде съоб­ра­зе­на с нагла­си­те и ико­но­ми­чес­ко­то със­то­я­ние на кли­ен­та. Замяната на някол­ко пико­ви часа съпът­с­ва­ни от блъс­ка­ща се тъл­па с един регу­ли­ран, но наси­тен кли­ен­то­по­ток е мяр­ка за бор­ба сре­щу допъл­ни­тел­но­то натруп­ва­не на стрес. Как може да се регу­ли­ра кли­ен­то­по­то­ка? Отговорът е в изпол­за­ва­ния кому­ни­ка­ци­о­нен микс и мето­ди­те за привли­ча­не на кли­ен­та. Веднъж дошли пред мага­зи­на кли­ен­ти­те не могат да бъдат изго­не­ни, но сиг­на­ли­те, с кои­то са  кане­ни да паза­рят могат да ги пре­на­со­чат към дру­ги точ­ки на про­даж­ба (друг мага­зин от вери­га­та, интер­нет), да раз­пре­де­лят тър­се­не­то им във вре­ме­то и по този начин да ги щадят. (Опашки при откри­ва­не­то на Лидл, Варна) […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *