Oчаквайте в колежа: Политически супермаркетинг във Великобритания

by gatekeeper on 13.10.2011

Не, това не е бъл­гар­с­ка рабо­та. Политическия супер­мар­ке­тинг, кой­то беше посо­чен като при­мер пре­ди някол­ко дена в рам­ки­те на бъл­гар­с­ки­те тър­гов­с­ки вери­ги, не е нашен­с­ко явле­ние. Британците не остaват по-назад, дела­та им за дос­той­ни за приз в сфе­ра­та на поли­ти­чес­кия супермаркетинг.

Съвсем ско­ро, а защо не и утре, Marketing-College  ще над­гра­ди ста­ти­я­та Политически мар­ке­тинг в бака­ли­я­та (супер­мар­ке­та) и ще раз­ка­же, как една бри­тан­с­ка вери­га, посе­ща­ва­на сед­мич­но от над 18 мили­о­на кли­ен­та, е помог­на­ла на Гордън Браун.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *