O°°чАквАЙте в КоЛеЖА:Консултант Маркетинг в точката на продажба или Разказвачът на приказки!

by gatekeeper on 19.07.2011

От изво­ра вода­та е вина­ги най-пряс­на, въз­ду­хът в дъл­би­ни­те на гори­те — най-чист, зна­ни­е­то почер­пе­но от опти­ния спе­ци­а­лист най-обо­га­тя­ва­що. Мая Вълчева, упра­ви­тел на ЕМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив, ще раз­ка­же за про­фе­си­я­та на Консултант Маркетинг в точ­ка­та на продажби.

Какво Ви очак­ва: Приказките се реа­ли­зи­рат чрез успеш­ния и пол­зот­во­рен кон­такт с кли­ен­та. За това раз­каз­ва­чът на при­каз­ки тряб­ва да е даро­вит и изку­сен професионалист.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *