Link to Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Общес­т­вото се про­меня в такава посока, че раз­но­ли­кият му образ е трудно...

Link to Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, който поз­во­лява на пот­ре­би­теля да се...

Link to Един етюд от приказния свят на Кауфланд

Един етюд от приказния свят на Кауфланд

С това хубаво заг­ла­вие опри­ли­ча­вам инте­рес­ната исто­рия, която ще раз­кажа — отго­во­рът...

Anger 2

Хвани клиента за ръката преди той да те е хванал за врата

Пове­чето пси­хо­лози и мар­ке­то­лози твър­дят, че кли­ен­тите са добри по при­рода и се дър­жат циви­ли­зо­вано във вза­и­мо­от­но­ше­ни­ето клиент-продавач или –про­из­во­ди­тел на услуга, про­дукт. Съществуват обаче силни дока­за­тел­с­тва, които са в кон­т­раст на спо­ме­на­тото по-горе. Традиционната лите­ра­тура дава като при­мер за лошо пове­де­ние — краж­бата в...

Не разочаровайте клиентите си — това може да бъде скъпо

Управлението на връз­ката с кли­ента е един от жиз­не­но­важ­ните про­цеси за про­съ­щес­т­ву­ва­нето на една фирма. Каза­ното важи и за супер­мар­ке­тите. Грешка на супер­мар­кета може да доведе до раз­к­ла­щане на отно­ше­ни­ето с крайни клиент-потребители. При­мер за подобна грешка е невяр­ната инфор­ма­ция за про­мо­ции, които обя­вени чрез онлайн...

Link to Студенти по маркетинг поемат социална отговорност

Студенти по маркетинг поемат социална отговорност

Клуб Мар­ке­тинг към ИУ-Варна про­вежда бла­гот­во­ри­телна кам­па­ния  за наби­ране на сред­с­тва за дом “Дру­гарче” гр.Варна. Нека, всеки отвори сър­цето си и подари усмивка. Можете да нап­ра­вите даре­ние, чрез спе­ци­ална кутия, пос­та­вена на входа на уни­вер­си­тета, в дните от Вторник-14.12. до Петък-17.12. Източ­ник: http://marketing.ue-varna.info/2010–05-12–17-14–57/49–2010-12–13-20–33-37

Link to Промяна на търговска марка по примера на Нетто и Плюс в Германия.

Промяна на търговска марка по примера на Нетто и Плюс в Германия.

„На пре­хода от ака­де­мич­ната среда към ритейл пазара Мар­тин Стефанов, абсол­вент по мар­ке­тинг в уни­вер­си­тета в Кьолн, Гер­ма­ния, спо­деля мне­ни­ето, че сту­ден­тите трябва да раз­ви­ват тво­реч­с­ката си мисъл и ана­лиз от пър­вите дни на ака­де­мич­ния живот в уни­вер­си­тета. Дел­ни­кът е богат на прак­ти­чески при­мери, пог­ле­дът...

Ценова стратегия на Лидл — основни моменти

Нем­с­ките вериги в Бъл­га­рия при­ла­гат утвър­дени ценови стра­те­гии, които са дока­зали успеха си на пър­вич­ния си пазар — Германия. Ценовата стра­те­гия на Лидл е т.н. High Low (Висока-ниска цена)- редов­ната цена е на рав­нище малко по– високо от вери­гите с ценова стра­те­гия “Всеки ден ниска...

Каква е връзката между удовлетвореност и лоялност към магазин

Ще раз­г­ле­дам нак­ратко връз­ката между удов­лет­во­ре­ност в мага­зина и лоял­ността на кли­ента, а също така и ефек­тът на ими­джа на даден мага­зин върху лоял­ността отново към даден магазин. Някоя учени раз­г­ра­ни­ча­ват два типа удов­лет­во­ре­ност — мани­фес­ти­рана и скрита удов­лет­во­ре­ност.  За пояс­ние, мани­фес­ти­ра­ната удвов­лет­во­ре­ност е явна...

Първият отворен магазин — първичен инкубатор

Отва­ря­нето на нов мага­зин в нов регион или опре­де­лен град може да покаже на наб­лю­да­тели във вре­мето, дали т.н. колело на ритейл биз­неса е вярно. Това е тео­рия, спо­ред която тър­гов­ците и изпол­з­ва­ните от тях фор­мати мага­зини, с които про­да­ват про­дук­тите си на край­ния кли­ент, извър­вя­ват...

Най-новият блог за маркетинг

Време беше… да се появи нашият нов блог за мар­ке­тинг. Блог за Мар­ке­тинг, но на кого? Този блог е на сту­денти и млади спе­ци­а­листи, които биха искали  да спо­де­лят сво­ите мисли, наб­лю­де­ния, опит и впе­чат­ле­ния от всичко свър­зано с маркетинга. Коле­жът е място, където вза­имно...

Страници:«1...910111213141516