Link to Marketing could be the shining star in recession

Marketing could be the shining star in recession

The world economy has cycles of progress increasing the GDP and prosperity,...

Link to Seasonality in sales. Ratio-to-moving-average method

Seasonality in sales. Ratio-to-moving-average method

Sales and revelenues are a subject to significant swings throughout the year. Those moves...

Link to Seasonality in sales. Ratio-to-moving-average method

Seasonality in sales. Ratio-to-moving-average method

Sales and revelenues are a subject to significant swings throughout the year. Those moves...

Link to SUMAVGIN  Excel VBA  — average and sum of numbers without a single cell selection in Excel

SUMAVGIN Excel VBA — average and sum of numbers without a single cell selection in Excel

English: This is an Excel function written in VBA. It helps you...

Първият отворен магазин — първичен инкубатор

Отварянето на нов мага­зин в нов реги­он или опре­де­лен град може да пока­же на наб­лю­да­те­ли във вре­ме­то, дали т.н. коле­ло на ритейл биз­не­са е вяр­но. Това е тео­рия, спо­ред коя­то тър­гов­ци­те и изпол­з­ва­ни­те от тях фор­ма­ти мага­зи­ни, с кои­то про­да­ват про­дук­ти­те си на край­ния кли­ент,...

Най-новият блог за маркетинг

Време беше… да се поя­ви наши­ят нов блог за мар­ке­тинг. Блог за Маркетинг, но на кого? Този блог е на сту­ден­ти и мла­ди спе­ци­а­лис­ти, кои­то биха иска­ли  да спо­де­лят сво­и­те мис­ли, наб­лю­де­ния, опит и впе­чат­ле­ния от всич­ко свър­за­но с мар­ке­тин­га. Колежът е мяс­то, къде­то вза­им­но...