Link to Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Общес­т­вото се про­меня в такава посока, че раз­но­ли­кият му образ е трудно...

Link to Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, който поз­во­лява на пот­ре­би­теля да се...

Link to Един етюд от приказния свят на Кауфланд

Един етюд от приказния свят на Кауфланд

С това хубаво заг­ла­вие опри­ли­ча­вам инте­рес­ната исто­рия, която ще раз­кажа — отго­во­рът...

Link to Какво Ви очаква?!? Ценови войни и социални мрежи

Какво Ви очаква?!? Ценови войни и социални мрежи

Блог без фокус е като гнездо с много и раз­лични, пес­но­пойни пти­чета, от които никое не може истин­ски да извиси глас и зарадва слуха на ауди­то­ри­ята. Основ­ният фокус на Marketing– College е тър­гов­с­кият мар­ке­тинг. Затова в менюто през след­ва­щите дни може да очаквате?   *Социалните...

Link to Едно узаки ще ни върне хубавите спомени за миналото

Едно узаки ще ни върне хубавите спомени за миналото

Едно наци­о­нално гръцко питие, което е сим­вол на гор­дост, добро нас­т­ро­е­ние и скрити пиян­ски вечери. Поз­на­ва­чите, каз­ват, че може да се пие на малки шотове или в ком­би­на­ция с ледени куб­чета, които да нап­ра­вят вкуса още по-благ. Леде­ната вода е  алтер­на­тива, която също би могла...

Link to Увеличава ли добавянето на вода Девин към узо Паралилия продажбите на гръцкото питие?

Увеличава ли добавянето на вода Девин към узо Паралилия продажбите на гръцкото питие?

В сфе­рата на сти­му­ли­ране на про­даж­бите и про­дук­то­вата поли­тика, доба­вя­нето на нов атри­бут към вече същес­т­ву­ваща оферта води до уве­ли­ча­ване на про­даж­бите и. Прек­расно, но това не винаги е факт — ако кли­ен­тът въз­п­ри­еме добавка като излишна, ефек­тът може да бъде по-скоро негативен. С други...

Link to Ще гласувате ли за мен по британски?

Ще гласувате ли за мен по британски?

Поли­ти­чес­кият супер­мар­ке­тинг е едно ново поня­тие, което вече се пре­върна в  нашен­ско, родно явле­ние. И кол­кото да е сляп и глух нашият изби­ра­тел за поли­ти­чес­кия вятър на неп­ро­мя­ната, то пов­се­мес­т­ното при­със­т­вие на някои поли­тици, акту­ално в супер­мар­ке­тите, ще огрее и най-сломените лица. Поли­ти­чески мар­ке­тинг в бака­ли­ята...

Link to Oчаквайте в колежа: Политически супермаркетинг във Великобритания

Oчаквайте в колежа: Политически супермаркетинг във Великобритания

Не, това не е бъл­гар­ска работа. Поли­ти­чес­кия супер­мар­ке­тинг, който беше посо­чен като при­мер преди няколко дена в рам­ките на бъл­гар­с­ките тър­гов­ски вериги, не е нашен­ско явле­ние. Бри­тан­ците не остa­ват по-назад, делата им за дос­тойни за приз в сфе­рата на поли­ти­чес­кия супермаркетинг. Съвсем скоро, а защо...

Link to Политически маркетинг в бакалията (супермаркета)

Политически маркетинг в бакалията (супермаркета)

Бях се впус­нал преди няколко дена да разяс­ня­вам, че физи­чес­ките качес­тва на един мага­зин, в това число и раз­по­ло­же­ните в него дис­п­леи (щен­дери) за стока имат пряко вли­я­ние върху целите на кли­ента и инди­рек­тно върху него­вите емо­ции и цен­ности. Въз­ник­на­лите емо­ции могат да бъдат чув­с­тво...

Link to Как да направиш отличения продукт да се продава слабо?

Как да направиш отличения продукт да се продава слабо?

Ако не сто­тици, то десетки са начи­ните този кош­мар да стане реал­ност. Кош­мар, който от при­съ­ница да доведе до про­ва­лена про­дук­това кон­цеп­ция, стру­вала труда, вре­мето и парите на твор­чес­кия екип зад даде­ната марка. Тези редове раз­к­ри­ват една дилема, чието реше­ние може да засили или понижи пред­с­та­вя­нето...

Link to Излагането на стоки в търговския обект влияе върху имиджа на магазина

Излагането на стоки в търговския обект влияе върху имиджа на магазина

Идва сту­де­ното време, а с него се поражда и жела­ни­ето човек да пре­кара по-дълго време на топло и при­ятно място. Под при­ятно място може да се раз­бира и близ­кият мол или мага­зин, в който оби­чаме да пазаруваме. Есен е, и се оказ­ваме в мага­зин пре­из­пъл­нен...

Link to Консултант Маркетинг в точката на продажба или Разказвачът на приказки!

Консултант Маркетинг в точката на продажба или Разказвачът на приказки!

Кон­сул­тан­тът в точ­ката на про­дажба е спе­ци­а­лист с мар­ке­тинг обра­зо­ва­ние, който отго­варя за кому­ни­ка­ци­он­ната стра­те­гия на тър­го­веца, основно в частта търговец-клиент. Не бих искала да комен­ти­рам каква е дефи­ни­ци­ята на длъж­ността в други ком­па­нии, но при нас в еМ Студио това е лицето, което се...

Link to O°°чАквАЙте в КоЛеЖА:Консултант Маркетинг в точката на продажба или Разказвачът на приказки!

O°°чАквАЙте в КоЛеЖА:Консултант Маркетинг в точката на продажба или Разказвачът на приказки!

От извора водата е винаги най-прясна, въз­ду­хът в дъл­би­ните на горите — най-чист, зна­ни­ето почер­пено от опти­ния спе­ци­а­лист най-обогатяващо. Мая Въл­чева, упра­ви­тел на ЕМ Студио Адвър­тай­зинг енд Кри­ей­тив, ще раз­каже за про­фе­си­ята на Кон­сул­тант Мар­ке­тинг в точ­ката на продажби. Какво Ви очаква: При­каз­ките се реа­ли­зи­рат чрез...

Страници:«1234567...16»