Link to Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Общес­т­вото се про­меня в такава посока, че раз­но­ли­кият му образ е трудно...

Link to Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, който поз­во­лява на пот­ре­би­теля да се...

Link to Един етюд от приказния свят на Кауфланд

Един етюд от приказния свят на Кауфланд

С това хубаво заг­ла­вие опри­ли­ча­вам инте­рес­ната исто­рия, която ще раз­кажа — отго­во­рът...

Link to Ти си тръгваш, но поспри се — с цената ще те върна

Ти си тръгваш, но поспри се — с цената ще те върна

Статията за Няколко начина, как да се обвър­жеш с него/нея започна с про­дук­то­вата поли­тика и раз­лич­ните лос­тове, които могат да зак­ре­пят връз­ката клиент-фирма. Стана ясно, че услу­гите с доба­вена стой­ност могат да слу­жат като “изви­не­ние” спрямо неоп­рав­да­ното дове­рие. Но, мар­ке­тин­го­вият микс съдържа и други еле­менти —...

Link to Няколко начина, как да се обвържеш с него/нея

Няколко начина, как да се обвържеш с него/нея

След темата за  ислям­с­кия мар­ке­тинг е време за една по– нере­ли­ги­озна тема — обвър­з­ва­нето с кли­ента и това, как то може да бъде реа­ли­зи­рано в отдел­ните етапи на мар­ке­тин­го­вия про­цес. Самите етапи са добре поз­нати от начал­ните кур­сове по мар­ке­тинг —  про­дук­това и ценова поли­тики,...

Link to Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Общес­т­вото се про­меня в такава посока, че раз­но­ли­кият му образ е трудно да бъде опи­сан с думи. Рекламните аген­ции са в дуел за вни­ма­ни­ето на кли­ен­те­лата, за това твор­чес­т­вото им поня­кога излиза извън рам­ките на “нор­мал­ното”. Не само се тема­ти­зира секс, раси­зъм, играта с рели­ги­оз­ните...

Link to Какво е да работиш за Panascanic? А за Panasonic?

Какво е да работиш за Panascanic? А за Panasonic?

Да рабо­тиш за Panascanic е като да пиеш извет­ряла бира на све­товно ниво, като да гле­даш  нис­ко­бю­дже­тен филм без съдър­жа­ние и ядеш овлаж­нели пуканки. Вкус, който залъгва, но не радва. Темата на пос­тинга е моти­ва­ци­ята и въз­п­ри­я­ти­ето, което поражда сил­нияъ рабо­то­да­телки бранд в сво­ите бъдещи слу­жи­тели....

Link to В индийски блясък: Bollywood и рекордните му продажби

В индийски блясък: Bollywood и рекордните му продажби

Слонове, хра­мове на любовта, песни и филми без край в екзо­тични кът­чета на Индия. Да, Индия гене­рира със сво­ите филми при­ходи над­х­вър­лящи и най-смелите във въоб­ра­же­ни­ето си  зри­тели. След Холивуд, Боли­вуд заема второ място по про­дажби в све­то­вен мащаб. Какво се крие зад този успех?...

Link to Един полезен материал за прогнозиране: Времеви редове

Един полезен материал за прогнозиране: Времеви редове

Един от начинте за прог­но­зи­ране на бъде­щето по отно­ше­ние на финан­со­вите пазари, мак­ро­и­ко­но­ми­чес­ките инди­ка­тори, раз­ви­ти­ето на мар­ке­тин­гови пока­за­тели (при­мерно: про­дажби) е ана­ли­зът на вре­ме­вите редове.  На база минали данни, спе­ци­а­лис­тът се опитва да изв­лече ста­тис­ти­чески пока­за­тели, чрез които да пред­с­каже стой­ности на тър­се­ната вели­чина за...

Link to Само снимки: без думи — най-новите брандове

Само снимки: без думи — най-новите брандове

Поре­ди­цата от снимки ще Ви отведе в света на най-новите бран­дове — играта на думи е невероятна:)

Link to Различни култури, различни навици на пазаруване — де е България?

Различни култури, различни навици на пазаруване — де е България?

Характерното за пове­чето научни дис­ку­сии е нали­чи­ето на две коренно раз­лични, гледни точки. С тази мисъл в гла­вата, след­ва­щите изво­дите, за това как кул­ту­рата влияе върху пове­де­ни­ето на кли­ента, трябва да бъдат при­ети с извес­тна доза резер­ви­ра­ност ( не и изво­дите за България). На какви...

Link to Професия Маркетинг: Market Intelligence — що е то?

Професия Маркетинг: Market Intelligence — що е то?

С тази ста­тия давам нача­лото на една нова поре­дица от пуб­ли­ка­ции за про­фе­си­ите в мар­ке­тинга. Без­с­порно те са много и целта не е да ги опиша всич­ките, а да обри­су­вам про­из­волно изб­рани от тях. Започ­вам със сво­ята, искам да я пред­с­тавя нак­ратко —  Market Intelligence....

Polly Kozarova

Един разговор за учението в маркетинга с Поли Козарова

Пър­вият гост на Marketing-College e Пав­лина Коза­рова,  екс­перт с дъл­го­го­ди­шен опит в мар­ке­тинга на ИТ про­дукти и кон­сул­тан­т­с­ките услуги. С името и се свър­зва също един от най-четените и, по мое лично мне­ние, заин­т­ри­гу­ващи със съдър­жа­ни­ето си бло­гове по мар­ке­тинг – www.marketingburkan.com. Стилът ѝ на...

Страници:«1234567...16»