Link to Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Общес­т­вото се про­меня в такава посока, че раз­но­ли­кият му образ е трудно...

Link to Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, който поз­во­лява на пот­ре­би­теля да се...

Link to Един етюд от приказния свят на Кауфланд

Един етюд от приказния свят на Кауфланд

С това хубаво заг­ла­вие опри­ли­ча­вам инте­рес­ната исто­рия, която ще раз­кажа — отго­во­рът...

Link to Една завършваща компилация за мъжа и жената: Не бързайте да прибирате рекламните материали.

Една завършваща компилация за мъжа и жената: Не бързайте да прибирате рекламните материали.

Пос­лед­ните ми съоб­ще­ния се бяха загър­били с теж­ката задача да комен­ти­рат раз­ли­чи­ята между мъжа и жената. Темата ми допада, но е време да я завърша с няколко финални коментара. Мен­тал­ните качес­тва — инте­ли­ген­т­ността на двата пола е пре­тър­пяла сво­ята спе­ци­фи­ка­ция в опре­де­лени насоки. Не може...

Link to К*во ми говориш — всичко е въпрос на интереси

К*во ми говориш — всичко е въпрос на интереси

Да, за инте­реси ще говори и в нас­то­я­щия пост. Темата е за жената и мъжа, за инте­ре­сите им и раз­ли­чи­ята, които кра­сят същес­т­ву­ва­нето им. Започ­ваме с мъжете — изс­лед­ва­ния показ­ват, че тех­ните инте­реси са дина­мични, но в същото време дъл­боко свър­зани с нау­ката.  Това е силно...

male_and_female_brains_118055

Жена + жена > от двама мъже?

В реда на мисли от вчера, се връ­щам отново към темата за мъжа и жената през приз­мата на мар­ке­тинга и приз­мата на различията. Има сви­де­тел­с­тва за това, че мъжете и жените се раз­ли­ча­ват зна­чимо в раз­поз­на­ва­нето и пред­по­чи­та­ни­ето си към цве­то­вете. Следват при­мери и факти: -...

male_and_female_brains_118055

От мъжа за жената и от жената за мъжа

Кол­кото и да е дис­ку­ти­рана тази тема, тя не губи акту­ал­ност, не губи и бля­сък. Нау­ката, в това число и пси­хо­ло­ги­ята, раз­кри редица раз­лики по отно­ше­ние на емо­ци­о­нал­ния свят, пси­хи­ката, физи­ката, инте­ре­сите и глед­ните точки. В поре­дица от няколко ста­тии Marketing-College ще говори за това. От...

Link to Една запомняща се тема: Man vs. Woman

Една запомняща се тема: Man vs. Woman

Жените могат да тър­пят повече болка от мъжете. Те, мъжете, обаче са по-аргументативни в обос­нов­ката си. Люби­мият им цвят е често син, а този на жените се пред­по­лага, че е чер­вен. Мъжете реа­ги­рат на дадени сти­мули по-бързо от жените…и т.н. Една запом­няща се тема! Marketing...

Link to Нишов маркетинг на специализираните фирми

Нишов маркетинг на специализираните фирми

Отново извър­там пог­лед от голе­мите и финан­сово силни фирми, които рабо­тят на гло­бални пазари и се насоч­вам към по-малките орга­ни­за­ции, в този слу­чай, обс­луж­ващи нишови пазари. Обръ­щам се към тях, защото напи­са­ното в учеб­ни­ците по мар­ке­тинг не винаги важи в тех­ния контекст. Нишов мар­ке­тинг? Мар­ке­тинг...

Link to Газелите: какво ги прави подобен тип фирми така бързи?

Газелите: какво ги прави подобен тип фирми така бързи?

Дру­жес­тва, които пос­ти­гат поне 20 про­цента годи­шен ръст на обо­ро­тите си в период от пет и повече години. Тяхнотo друго име е “газе­лите” и спо­ред някои ста­тис­тики са около 3 про­цента от общия брой на мал­ките фирми. В същото време те имат реша­ващо зна­че­ние за...

Link to Звездите не ни говорят: Методи за предсказване на пазарния дял

Звездите не ни говорят: Методи за предсказване на пазарния дял

Хубаво би било, ако може да пог­лед­нем в крис­тално кълбо и то да ни пред­с­каже, колко ще про­да­ваме, колко ще е рен­та­бил­ността ни, колко ще е пазар­ния ни дял и т.н. Звез­дите не ни гово­рят, моде­лите го пра­вят. Разбира се, тър­сят се гадатели. Кои модели...

Кристалното Пепси: къде остана блясъкът ти?

Про­дукт, който живя кратко и не тол­кова славно, който ни връща 18 години назад в исто­ри­ята. Време на про­мяна в наг­ла­сите на хората, ори­ен­ти­ране към здра­вос­ло­вен и ” и с по-малко кофеин” стил на живот. Като алтер­на­тива на нор­мал­ната кола, про­дукт е тряб­вало да впе­чатли аме­ри­кан­ците...

Link to Клиентът с много лица — новият тип лайфстайл ?!?

Клиентът с много лица — новият тип лайфстайл ?!?

Ритейл индус­т­ри­ята се про­меня в отго­вор на изме­ня­щите се кли­енти. А как се изме­нят клиентите? Как­вито и клас­търи и кли­ен­т­ски сег­менти да фор­ми­рат мар­ке­тинг спе­ци­а­лис­тите, се оказва, че сред кли­ен­тите има и такива, които не пас­ват в нито един от тях, тъй като броят кри­те­рии...

Страници:«1234567...16»