Link to Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Общес­т­вото се про­меня в такава посока, че раз­но­ли­кият му образ е трудно...

Link to Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, който поз­во­лява на пот­ре­би­теля да се...

Link to Един етюд от приказния свят на Кауфланд

Един етюд от приказния свят на Кауфланд

С това хубаво заг­ла­вие опри­ли­ча­вам инте­рес­ната исто­рия, която ще раз­кажа — отго­во­рът...

Link to Проявлението на клиентската удовлетвореност е вълнение

Проявлението на клиентската удовлетвореност е вълнение

Може би е мираж за някои тър­говци да видят иск­рено въл­не­ние в очите на сво­ите кли­енти, а , може би, е мираж и за всички. В мар­ке­тинга често се говори за кли­ен­т­ска полза, но какво е тя, ако не доведе до емо­ция, емо­ция на въл­не­ние...

Link to Повече от 15 години във фокуса: капитал на марка

Повече от 15 години във фокуса: капитал на марка

Една от люби­мите теми на уни­вер­си­тет­с­ките пре­по­да­ва­тели, една и от люби­мите теми на мар­ке­то­ло­зите, които се опит­ват да оправ­даят опре­делни мар­ке­тин­гови инвес­ти­ции. Капи­та­лът на мар­ката (brand equity) е зна­чим актив за дадена ком­па­ния и с това се прев­ръща в основно оръ­жие за сти­му­ли­ране на дъл­гос­роч­ното...

Link to Пазаруването на храни в златните 50+

Пазаруването на храни в златните 50+

Общес­т­вото про­мяна струк­ту­рата си — през годи­ните се в някои западни дър­жави, а в това чило и Бъл­га­рия, се забе­ляза про­мяна на въз­рас­то­вата пира­мида: броят на зас­та­ря­ва­щото насе­ле­ние се уве­ли­чава.  И в днеш­ния ден ролята на baby boom гене­ра­ци­ите е зна­чима по отно­ше­ние не само...

Link to Скоро:Пазаруването на храни в златните 50+

Скоро:Пазаруването на храни в златните 50+

Общес­т­вото на Бъл­га­рия и в Европа се про­меня. Оказва се, че близо 50 про­цента от обо­ро­тите в тър­го­ви­ята на дребно се гене­ри­рат от пот­ре­би­тели на въз­раст над 50 години. Не само този факт има зна­че­ние за тър­гов­ците, абсо­лют­ната бройка на кли­ен­тите е голяма поради факта,...

Link to Ferrero vs. Marlboro: Самоликвидираща се оферта

Ferrero vs. Marlboro: Самоликвидираща се оферта

И с пре­вод от анг­лийски език, който не е съв­сем точен, основ­ната идея на само­лик­ви­ди­ра­щата се оферта е крат­кос­рочно обо­га­тя­ване на асор­ти­мента със стоки, които са в пряка връзка с про­даж­бата на осно­вен (водещ) про­дукт от асор­ти­мента.  Като при­мер за това могат да пос­лу­жат екс­к­лу­зивни...

Link to Мястото на сърцето в супермаркетите (CSR)

Мястото на сърцето в супермаркетите (CSR)

Колко усмих­нати, колко ведри, колко чес­тни изг­леж­дат сър­цатa на ръко­вод­ните екипи, които про­да­ват сво­ите про­дукти в локал­ните супер­мар­кети. Лидл Ирлан­дия пред­лага на сво­ите кли­енти да заку­пят сър­чице на стой­ност от 2 евро в рам­ките на Happy Heart Weekend, с което да помог­нат на хора със...

Когатo по-широките коридори отварят джоба на хората

Широките кори­дори, по-добрата сис­тема за ори­ен­ти­ране, повече свет­лина и прег­лед­ност. Около тези клю­чови поня­тия се вър­теше обя­ве­н­oто обно­вя­ване на фили­а­лите на най-голямата нем­ска дро­ге­рия Шлекер.  Към това се при­бави про­мяна в асор­ти­мента, ори­ен­ти­ра­нето му към по-младите хора с уве­ли­ча­ване на избора от соб­с­т­вени марки.  Инвес­ти­ци­ята...

Link to Пазарно разузнаване окрилено от продажби

Пазарно разузнаване окрилено от продажби

Взе­ма­нето на стра­те­ги­чески реше­ние за един биз­нес (дори и дефи­ни­ран на ниво про­дукт) пре­доп­ре­деля него­вото бъдещо раз­ви­тие и залага корена на успеха (про­вала). Под­п­ла­тя­ва­нето на тези реше­ние се  осъ­щес­т­вява  (редом с визия, инте­реси на соб­с­т­ве­ници и т.н.) от т.н. пазарно разуз­на­ване — дей­нос­тите на ком­па­ни­ята...

Link to Да инвестират ли търговците в летищата?

Да инвестират ли търговците в летищата?

Тази година Бъл­га­рия очаква по-голям поток от туристи “бла­го­да­ре­ние” на съби­ти­ята, които се разиг­раха в Еги­пет и други дър­жави от реги­она. Лети­щето е (след само­лета) пър­вото място, което ще пос­рещне нап­лива. В тази връзка въз­никва въп­роса: Струва ли си за тър­гов­ците да инвес­ти­рат в тър­гов­ски...

Link to Очаквайте скоро: Да инвестират ли търговците в летищата?

Очаквайте скоро: Да инвестират ли търговците в летищата?

Търговията на лети­щата се утвър­ж­дава като обе­ща­ваща тър­гов­ска нисша. За близо 10 години него­вата стой­ност се е уве­ли­чила двойно, което пред­по­лага и изпъл­нени с надежди очак­ва­ния към този сег­мент. След кри­зата броят полети е в рас­теж — дру­гата при­чина за оптимизма. Скоро във www.marketing-college.com: Да инвес­ти­рат...

Страници:«12345678...16»