Link to Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Общес­т­вото се про­меня в такава посока, че раз­но­ли­кият му образ е трудно...

Link to Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, който поз­во­лява на пот­ре­би­теля да се...

Link to Един етюд от приказния свят на Кауфланд

Един етюд от приказния свят на Кауфланд

С това хубаво заг­ла­вие опри­ли­ча­вам инте­рес­ната исто­рия, която ще раз­кажа — отго­во­рът...

Link to Колко полезни могат да бъдат безполезните “продукти”?

Колко полезни могат да бъдат безполезните “продукти”?

Късно вечерта си зада­дох този въп­рос и реших да раз­г­ле­дам интер­нет прос­т­ран­с­т­вото за про­дукти, които с полез­ността си могат да нап­ра­вят живота ни ‘по-лесен’. Съществуват кла­са­ции  за без­по­лезни про­дукти. Тук спо­де­лям снимки, които ми нап­ра­виха впечатление.     На места се забе­лязва есте­тика, на други...

Link to За децата с наслада: Как да продаваш сладки в магазина?

За децата с наслада: Как да продаваш сладки в магазина?

Връз­ката между детето и бон­бо­ните е нераз­ривна. От дет­с­ките си години се сещам, че в мага­зина на село имаше само 2 –3 вида захарни бон­бони. Едни от тях бяха вио­лет­ките, които намира често сво­ето място в ръцете на при­я­те­лите ми. Годи­ните обаче се про­ме­нqт. Днес...

hugs_and_kisses_reflecting_teddy_bear

Борбата за целувки: една стара, но забавна реклама

Вирал мар­ке­тин­гът дава криле на много игри, спо­тове, забавни при­ло­же­ния или кари­ка­тури, които от пот­ре­би­тел на пот­ре­би­тел оби­ка­лят зем­ното кълбо. Така биз­не­сът пести мили­они годишно от рек­ламно време и зара­зява кли­ен­тите с нови тен­ден­ции, про­дукти и нагласи. През 2007 година един от кли­по­вете спе­че­лили годишна...

CatDOg

Игра на куче и котка: Мястото им в печатната реклама

Преди време люби­мото коте или най-верният при­я­тел на човека, кучето, са имали само малка колибка или мес­тенце с паничка храна, до която да се нас­та­нят. В днеш­ния ден Маца и Шаро се чув­с­т­ват много по-комфортно и сигурно в спе­ци­ално ушити дрехи, със зас­т­ра­ховка, а както...

Link to Маркетингов казус 2: Оценка на продукта

Маркетингов казус 2: Оценка на продукта

Пред­ход­ният казус събуди инте­рес сред чита­те­лите на блога. И после мар­ке­тин­гът бил лесна наука… Сега следва втора част — ОТМЪЩЕНИЕТО. В лич­ните про­дажби е от изк­лю­чи­телно зна­че­ние за край­ния изход  качес­т­вото на про­даж­бе­ния раз­го­вор между кли­ентa и тър­го­вец. Пре­по­ръ­ките, които тър­го­ве­цът отп­равя към кли­ента, пряко...

happy_marriage

Превръщането на студентите по маркетинг в милионери: ролята на брака

Финансистите тре­ни­рат мисълта си в това, как да инвес­ти­рат, пра­вис­тите — на кой замо­жен кли­ент да пред­ло­жат услу­гите си, а мар­ке­то­ло­зите — за успешна кари­ера в рек­ла­мата, чрез която да нат­ру­пат богат­с­тво. Но докато финан­сите често учат, как да управ­ля­ваш и инвес­ти­раш парите си, мар­ке­тин­гът...

Cola Turka

Турският съратник на Cola в рекламата: Cola Turka

От мно­гото ими­та­ции на Cola, има такива, които инвес­ти­рат мили­они в раз­ви­ти­ето на про­дукта и рек­ла­мата си. Една от тези ими­та­ции е Cola Turka, марка, въве­дена на тур­с­кия пазар през 2003 година от извес­т­ната и по бъл­гар­с­ките земи фирма Ülker. Въп­реки че Cola е аме­ри­кан­ски про­дукт,...

kidsshopping

Мила мамо, купи ми шоколадово яйце.…не, не вафла с фъстъци

Сещам се за няколко исто­рии, в които малки деца са ме оча­ро­вали с това, как пося­гат кум почти всичко в мага­зина, а и успя­ват да спе­че­лят ( гла­го­лът “изв­рън­кат”) някое лаком­с­тво от роди­те­лите си. Пос­лед­ният ми спо­мен бе за едно малко мом­чеце, което получи вафла...

Link to Хубавата Елена и удовлетвореността на клиента

Хубавата Елена и удовлетвореността на клиента

Кра­со­тата, атрак­тив­ните форми и всичко онова, което прави един инди­вид прив­ле­ка­те­лен, оказва силно вли­я­ние върху това, как кому­ни­ки­раме и въз­п­ри­е­маме някого. Кра­си­вите изг­леж­дат в очите на други по-интелигентни, по-честни, по-добри в наг­ла­сите си към света. Склоността на човек да им се довери е по-голяма. В...

Link to Ще модифицираш ли тялото си?

Ще модифицираш ли тялото си?

Сигурно ви се е случ­вало поне няколко пъти да чуете, че при­я­тел ще си прави тату­и­ровка, при­я­телка слага сили­кон или обица на езика. Това са само  една малка част от про­ме­ните, които някои от нас пред­п­ри­е­мат с тялото си. А тези про­мени зах­ран­ват пазар за...

Страници:«123456789...16»