Link to Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Общес­т­вото се про­меня в такава посока, че раз­но­ли­кият му образ е трудно...

Link to Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, който поз­во­лява на пот­ре­би­теля да се...

Link to Един етюд от приказния свят на Кауфланд

Един етюд от приказния свят на Кауфланд

С това хубаво заг­ла­вие опри­ли­ча­вам инте­рес­ната исто­рия, която ще раз­кажа — отго­во­рът...

Link to И чул търговецът за пръстовия отпечатък…

И чул търговецът за пръстовия отпечатък…

Новите тех­нo­ло­гии про­ме­нят биз­нес про­це­сите, някои от тях успешно и за десетки години, други са като проб­ля­сък и биват бързо заб­ра­вени. В този кон­текст тър­гов­ците се сблъс­к­ват с въп­роса, дали да имп­ле­мен­ти­рат тези тех­но­ло­гии и дали инвес­ти­ци­ята в тях би си стру­вала от гледна точка...

Link to И после маркетингът бил лесна наука…

И после маркетингът бил лесна наука…

По мар­ке­тинг се навъ­диха много спе­ци­а­листи. Тази тен­ден­ция се засили и от вяр­ва­нето, че е дос­та­тъчно да пра­виш фор­му­ли­ровки от общ харак­тер, за да спе­че­лиш проз­ви­щето на добър мар­ке­то­лог.  Мар­ке­тин­гът е наука, която се пише чрез числа. Пред­ла­гам една схема, която показва, колко “лесен” за раз­би­ране...

Link to За портокаловия сок с любов: Как да загубиш 27.3 милиона?

За портокаловия сок с любов: Как да загубиш 27.3 милиона?

Пор­то­ка­ло­вият сок съпът­сва живота на много хора, от домаш­ното парти през фир­ме­ните съби­ра­ния до изли­за­нето на кафе с при­я­тел. Не би било допус­тимо за една ува­жа­вана марка да не пред­лага нату­ра­лен сок с вкуса на пор­то­кал. За една ува­жа­вана марка е също недо­пус­тимо да про­меня...

retail_customer_experience

Персонализиран маркетинг в магазина: оборотите във възход

От масо­востта към задо­во­ля­ване на инди­ви­ду­a­ла­ните пот­реб­ности, в тази посока се раз­ви­ват мар­ке­тин­го­вите про­цеси, тъй като тар­ге­ти­ра­нето на инди­ви­ду­ал­ните кли­ен­т­ски пот­реб­ности се прев­ръща в осно­вен гене­ра­тор на допъл­ните доходи. Именно това ще се случи за бъдеще и в супермаркетите. А инс­т­ру­мен­тът е кли­ен­т­с­кият купон. Тук...

rep-management

Пре– “нареждане”: Негативните коментари във вреда на бранда

Пози­тивни и нега­тивни, уж обек­тивни, а тоест субек­тивни. Въп­реки това, те, комен­та­рите, напи­сани от пот­ре­би­тели в интер­нет прос­т­ран­с­т­вото относно про­дукт или услуга оказ­ват огро­мен ефект върху оста­на­лите, потен­ци­ални кли­енти в про­цеса им на взе­мане на реше­ние. От уста на уста (от форум на форум) забе­леж­ките...

Link to Докосване 2: Пътят от докосването до собствеността

Докосване 2: Пътят от докосването до собствеността

След като опи­сах в пред­ходна ста­тия, как тър­гов­ците могат да спе­че­лят поз­во­ля­вайки на кли­ен­тите си да докос­ват изло­же­ната стока в мага­зи­ните им, ще наб­легна върху един друг ефект — ефек­тът на докос­ва­нето върху въз­п­ри­я­ти­ето за соб­с­т­ве­ност и оцен­ката на про­дукта. Нека­чес­т­ве­ните стоки про­да­вайте в интер­нет,...

Link to И когато дойде денят да бъдем съдени.…

И когато дойде денят да бъдем съдени.…

Рано или късно този ден идва. За това, с какво може да  доп­ре­не­сем за доб­ру­ва­нето между хората, ще ни раз­каже след­ната кари­ка­тура — може би, това е най-прекият път към рая:)

Link to От малки се учим да лъжем. Какво друго да очакваме?

От малки се учим да лъжем. Какво друго да очакваме?

Кога излъ­гахте пос­ледно? Може би, преди час или два, вчера, преди сед­мица или месец? Мис­лите ли, че живе­ете в свят от истини? Аз си мисля, че по-скоро не. Спомням си, как когато бях малък ме под­лъ­гаха с балони на село, за да прив­ле­кат вни­ма­ни­ето ми,...

Link to Само за мъже: Как пазаруват мъжете? Реалност или фикция

Само за мъже: Как пазаруват мъжете? Реалност или фикция

Как паза­ру­ват мъжете? Отго­во­рът е — опре­де­лено раз­лично от жените. Докато жените се реа­ли­зи­рат чрез паза­ру­ва­нето, изра­зя­ват сво­ите емо­ции, даря­ват вни­ма­ние на себе си и на люби­мите, мъжете се пос­ве­ща­ват на тази дей­ност с цели раз­лични по сво­ето естес­тво. Обе­щес­т­вото в сво­ето раз­ви­тие на еман­ци­па­ция,...

Link to Само за мъже: Как пазаруват мъжете? Реалност или фикция

Само за мъже: Как пазаруват мъжете? Реалност или фикция

На пръв пог­лед мъжете не оби­чат да паза­ру­ват. В същото време се отчита, че паза­ру­ва­нето сред мъжете е нарас­т­нало като обем и време пре­ка­рано в пос­ве­ще­ние на тази дей­ност. Попу­лярно е вяр­ва­нето, че мъжете паза­ру­ват чрез стра­те­ги­ята “сграб­чва и тръгва”.  Дали това е така ще...

Страници:«12345678910...16»