Read another day: Следват ли потребителите своите търговци в социалните мрежи?

by Мартин Стефанов on 24.10.2011

В усло­вия на кри­за (поня­ти­е­то спо­ме­на­ва­но все по-чес­то), тър­гов­ци­те тър­сят още по-уси­ле­но начи­ни да наме­рят най-крат­кия път към джо­ба на сво­и­те кли­ен­ти. Социалните мре­жи са бла­го­дат­на сре­да осо­бе­но за оне­зи, кои­то раз­ви­ват своя биз­нес онлайн, така и оффлайн. Е ли край­на­та цел съби­ра­не на фено­ве и лай­ко­ве? Къде е тън­ка­та линия, кли­ен­тът да не почув­с­ва про­да­ден и бом­бан­ди­ран от про­мо­ции онлайн?

След като Фейсбук стра­ни­ца­та на Пикадили има над 22 000 фена, тема­та пече­ли сво­е­то зас­лу­же­но в мяс­то в Marketing- College.

Oчаквайте съве­сем ско­ро: Следват ли пот­ре­би­те­ли­те сво­и­те тъгов­ци в соци­ал­ни­те мре­жи?

3 Responses to Read another day: Следват ли потребителите своите търговци в социалните мрежи?

  • Lisa says:

    Ja, die Christinnen und Christen im 21. Jahrhundert müssen sich endlich anpassen! Andernfalls stören sie nur. Das darf doch nicht sein. Die sind ja alle so etwas von ungebildet. Das gibt es gar nicht. Wo kommen wir da hin? Achtung: Das war jetzt I r o n i e !Ohne Ironie: Wenn Eines zwingend erforderlich ist, ist es die Notwendigkeit als Christen sich einem rein nasrcalittisuhen Weltbild nicht unterzuordnen.

  • so if I want to tryout for ESG, I need to pay the $10 ESG registration fee AND the $40 fee to LI showcase? I thought ESG was a state program – how come I have to pay more than the kid who trys out for ESG baseball or basketball??

  • This is an outstanding article. Articles like this are uncommon in the online world. I know, because I read a lot of content online. You have contributed valuable, interesting and well-written information on this subject.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *