Read another day: Следват ли потребителите своите търговци в социалните мрежи?

by gatekeeper on 24.10.2011

В усло­вия на кри­за (поня­ти­е­то спо­ме­на­ва­но все по-чес­то), тър­гов­ци­те тър­сят още по-уси­ле­но начи­ни да наме­рят най-крат­кия път към джо­ба на сво­и­те кли­ен­ти. Социалните мре­жи са бла­го­дат­на сре­да осо­бе­но за оне­зи, кои­то раз­ви­ват своя биз­нес онлайн, така и оффлайн. Е ли край­на­та цел съби­ра­не на фено­ве и лай­ко­ве? Къде е тън­ка­та линия, кли­ен­тът да не почув­с­ва про­да­ден и бом­бан­ди­ран от про­мо­ции онлайн?

След като Фейсбук стра­ни­ца­та на Пикадили има над 22 000 фена, тема­та пече­ли сво­е­то заслу­же­но в мяс­то в Marketing- College.

Oчаквайте съве­сем ско­ро: Следват ли потре­би­те­ли­те сво­и­те тъгов­ци в соци­ал­ни­те мрежи?

One Response to Read another day: Следват ли потребителите своите търговци в социалните мрежи?

  • qmglz4tortl@mail.com'
    Zipper says:

    It has been written in Bulgarian and difficult to translate. Can you add translation in English?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *