Read me: Ще се приготвят ли търговците за втора криза? Антикризисни мерки

by gatekeeper on 01.11.2011

Индикацията, че вре­ме­то на въз­ста­но­вя­ва­не от пред­ход­на кри­за се замра­зя­ва от нови­те стра­хо­ве за реце­сия, при­до­би­ва все по-реал­ни изра­же­ния. Истина или не, същес­т­ву­ват сиг­на­ли, по кои­то може да раз­бе­рем, дали тър­гов­ци­те отно­во се при­гот­вят за подо­бен, вече познат, сценарий.

Антикризисните мер­ки са тех­ни­ят спа­си­те­лен пояс: От уве­ли­ча­ва­не на дела соб­с­тве­ни мар­ки през пред­ла­га­не­то на по ‑голе­ми паке­ти и пре­мах­ва­не­то на бав­но­о­бо­рот­ни сто­ки от регалите…

Очаквайте: Ще се при­гот­вят ли тър­гов­ци­те за вто­ра кри­за? Антикризисни мерки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *