SUMAVGIN Excel VBA — average and sum of numbers without a single cell selection in Excel

by gatekeeper on 18.12.2014

English: This is an Excel function written in VBA. It helps you to calculate the average or the sum on numbers,that  are located in non-consecutive cells. The function is called SUMAVGIN (Vektor, Step, Funk). In the Vektor argument  the user selects the column or row region, the function does the calculation for. The Step argument indicates the sequence of appearance of the value  the user looks for (each 2nd  for example). FUNK includes the formula estimation — 1 for SUM, 2 for AVERAGE.

 

Средна стой­ност и сбор на чис­ла от опре­де­ле­ни интер­ва­ли без еди­нич­но зада­ва­не на клет­ки в Ексел.
Функцията е при­ло­жи­ма тога­ва, кога­то иска­те да напра­ви­те изчис­ле­ние, при кое­то вели­чи­ни­те, не се нами­рат в после­до­ва­тел­ни клет­ки, а на опре­де­ле­ни интер­ва­ли една от дру­га. Примерът е струк­ту­ра на дан­ни­те, при коя­то про­даж­би­те се въве­де­ни на отсто­я­ние една клет­ка едни от дру­ги. Вместо вся­ка клет­ка да бъде зада­ва­на поот­де­ле­но, може да бъде изпол­з­ва­на фун­к­ци­я­та SUMAVGIN (Vektor, Step, Funk)

function view

a)Vektor — тук се изби­ра реги­о­на от клет­ки, от кои­то фун­к­ци­я­та под­би­ра стой­нос­ти­те за изчис­ле­ни­е­то. Функцията рабо­ти само с клет­ки от една коло­на или един ред, а не с облас­ти с мно­жес­т­во коло­ни или редове
б) Step — това е отсто­я­ни­е­то меж­ду клет­ки­те. Спрямо при­ме­ра про­даж­би­те *Sales се нами­ра във вся­ка вто­ра клет­ка, раз­де­ля­ни от Profit Margin . С дру­ги думи, стъп­ка­та е 2.
в) Funk — на това мяс­то потре­би­те­лят пра­ви избор дали да изчис­ли сума ( 1) или сред­на стой­ност (2)
Функцията я раз­ра­бо­тих в резул­тат на моя­та рабо­та и я спо­де­лям с вас.
Ако жела­е­те, може да оста­ви­те комен­тар за впе­чат­ле­ни­я­та ви.

 

Link to file:SUMAVGIN_Function

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *