SUMAVGIN Excel VBA — cредна стойност и сбор на числа без единично задаване на клетки в Ексел

by Мартин Стефанов on 18.12.2014

English: This is an Excel function written in VBA. It helps you to calculate the average or the sum on numbers,that  are located in non-consecutive cells. The function is called SUMAVGIN (Vektor, Step, Funk). In the Vektor argument  the user selects the column or row region, the function does the calculation for. The Step argument indicates the sequence of appearance of the value  the user looks for (each 2nd  for example). FUNK includes the formula estimation — 1 for SUM, 2 for AVERAGE.

 

Средна стой­ност и сбор на чис­ла от опре­де­ле­ни интер­ва­ли без еди­нич­но зада­ва­не на клет­ки в Ексел.
Функцията е при­ло­жи­ма тога­ва, кога­то иска­те да нап­ра­ви­те изчис­ле­ние, при кое­то вели­чи­ни­те, не се нами­рат в пос­ле­до­ва­тел­ни клет­ки, а на опре­де­ле­ни интер­ва­ли една от дру­га. Примерът е струк­ту­ра на дан­ни­те, при коя­то про­даж­би­те се въве­де­ни на отс­то­я­ние една клет­ка едни от дру­ги. Вместо вся­ка клет­ка да бъде зада­ва­на поот­де­ле­но, може да бъде изпол­з­ва­на фун­к­ци­я­та SUMAVGIN (Vektor, Step, Funk)

function view

a)Vektor — тук се изби­ра реги­о­на от клет­ки, от кои­то фун­к­ци­я­та под­би­ра стой­нос­ти­те за изчис­ле­ни­е­то. Функцията рабо­ти само с клет­ки от една коло­на или един ред, а не с облас­ти с мно­жес­т­во коло­ни или редо­ве
б) Step — това е отс­то­я­ни­е­то меж­ду клет­ки­те. Спрямо при­ме­ра про­даж­би­те *Sales се нами­ра във вся­ка вто­ра клет­ка, раз­де­ля­ни от Profit Margin . С дру­ги думи, стъп­ка­та е 2.
в) Funk — на това мяс­то пот­ре­би­те­лят пра­ви избор дали да изчис­ли сума ( 1) или сред­на стой­ност (2)
Функцията я раз­ра­бо­тих в резул­тат на моя­та рабо­та и я спо­де­лям с вас.
Ако жела­е­те, може да оста­ви­те комен­тар за впе­чат­ле­ни­я­та ви.

 

Link to file:SUMAVGIN_Function

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *