SUMAVGIN Excel VBA — cредна стойност и сбор на числа без единично задаване на клетки в Ексел

by Мартин Стефанов on 18.12.2014

English: This is an Excel function written in VBA. It helps you to calculate the average or the sum on numbers,that  are located in non-consecutive cells. The function is called SUMAVGIN (Vektor, Step, Funk). In the Vektor argument  the user selects the column or row region, the function does the calculation for. The Step argument indicates the sequence of appearance of the value  the user looks for (each 2nd  for example). FUNK includes the formula estimation — 1 for SUM, 2 for AVERAGE.

 

Средна стой­ност и сбор на числа от опре­де­лени интер­вали без еди­нично зада­ване на клетки в Ексел.
Функцията е при­ло­жима тогава, когато искате да нап­ра­вите изчис­ле­ние, при което вели­чи­ните, не се нами­рат в пос­ле­до­ва­телни клетки, а на опре­де­лени интер­вали една от друга. При­ме­рът е струк­тура на дан­ните, при която про­даж­бите се въве­дени на отс­то­я­ние една клетка едни от други. Вместо всяка клетка да бъде зада­вана поот­де­лено, може да бъде изпол­з­вана фун­к­ци­ята SUMAVGIN (Vektor, Step, Funk)

function view

a)Vektor — тук се избира реги­она от клетки, от които фун­к­ци­ята под­бира стой­нос­тите за изчис­ле­ни­ето. Функцията работи само с клетки от една колона или един ред, а не с области с мно­жес­тво колони или редове
б) Step — това е отс­то­я­ни­ето между клет­ките. Спрямо при­мера про­даж­бите *Sales се намира във всяка втора клетка, раз­де­ляни от Profit Margin . С други думи, стъп­ката е 2.
в) Funk — на това място пот­ре­би­те­лят прави избор дали да изчисли сума ( 1) или средна стой­ност (2)
Функцията я раз­ра­бо­тих в резул­тат на моята работа и я спо­де­лям с вас.
Ако жела­ете, може да оста­вите комен­тар за впе­чат­ле­ни­ята ви.

 

Link to file:SUMAVGIN_Function

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>