Link to И после маркетингът бил лесна наука…

И после маркетингът бил лесна наука…

По мар­ке­тинг се навъ­ди­ха мно­го спе­ци­а­лис­ти. Тази тен­ден­ция се заси­ли и от вяр­ва­не­то, че е дос­та­тъч­но да пра­виш фор­му­ли­ров­ки от общ харак­тер, за да спе­че­лиш проз­ви­ще­то на добър мар­ке­то­лог.  Маркетингът е нау­ка, коя­то се пише чрез чис­ла. Предлагам една схе­ма, коя­то показ­ва, кол­ко “лесен” за...