Седемте ползи от ефективното управление на връзката с клиента

Ако с някол­ко щри­хи могат да се опи­шат пол­зи­те от ефек­тив­но­то управ­ле­ние на връз­ка­та с кли­ен­та, то тук пред­ла­гам тях­но стег­на­то обобщение. CRM — Customer Relationship Management: 1. Повишава удов­лет­во­ре­ност­та на клиентите 2. Увеличава въз­връ­ща­е­мост­та от отно­ше­ни­е­то с клиента 3. Увеличава кон­ку­рен­т­но предимство 4. Увеличава броя на клиентите 5. Задържа кли­ен­ти­те в...