Link to Десетте проблема, пред които се изправяме пазарувайки в супермаркетите

Десетте проблема, пред които се изправяме пазарувайки в супермаркетите

Ето и топ ‑10 на проб­ле­ми­те, с кои­то се сблъс­к­ва­ме в супер­мар­ке­ти­те. Този, кой­то адре­си­ра тези “спън­ки” в паза­ру­ва­не­то, ще си оси­гу­ри дъл­го­го­ди­шен успех. Дългите опаш­ки на каса­та — след края на работ­ния ден, кога­то потре­би­те­ли­те пико­во паза­ру­ват, дъл­ги­те опаш­ки могат не само да раз­ва­лят наст­ро­е­ни­е­то,...