Инструменти

Тук ще отк­ри­ете полезни инс­т­ру­менти, фор­му­лен апа­рат и други пох­вати, с които да пла­ни­рате про­дажби, пра­вите стра­те­ги­ческо пла­ни­ране, извър­ш­вате цено­об­ра­зу­ване, пра­вите анкети и т.н. Тъй като стра­ни­цата е в раз­ви­тие, допит­ва­ния за съвет може да отп­ра­вяте по email.

4 Responses to Инструменти

 • Антоанета казва:

  Здра­вейте,

  В момента пише магис­тър­ска теза на тема Мър­чан­дай­зинг на голе­мите тър­гов­ски вериги / Билла, Про­Мар­кет, Лидл, Пика­дили, Метро и т.н./
  Про­че­тох доста неща в блога ви и ви поз­д­ра­вя­вам за иде­ята — осо­бено полезно.
  В тази връзка, бих искала да ви помоля, в слу­чай че раз­по­ла­гате с мате­ри­али, про­уч­вани, изс­лед­ва­ния и т.н. относно мър­чан­дай­зинг и управ­ле­ние на тър­гов­с­кото обо­руд­ване в ритейл биз­неса, бих била много бла­го­дарна да ми изп­ра­тите.
  Разбира се, ще цити­рам и блога ви в пол­з­вана лите­ра­тура и мате­ри­али.
  Поз­д­рави,
  Антоанета

 • Ще раз­г­ле­дам, с какво мога да съм ти полезен

 • София казва:

  Здра­вейте, бло­гът е много инте­ре­сен и поле­зен. Какво е Вашето мне­ние за успе­шен мар­ке­тинг на услу­гите? Какви при­мерни ком­по­ненти спо­ред Вас трябва да съдържа един мар­ке­тинг план в тази област?
  Благодаря!

 • Ще ти пред­ложа една любима моя пуб­ли­ка­ция по темата, с което ще раз­бе­реш и моето мне­ние:
  Competing through service: Insights from service-dominant logic

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>