Instruments

Here you will find useful tools, formulas and other tools to plan your sales, plan strategic planning, pricing, do polls, and so on. As the page is in progress, the consultation for advice may be sent by email.

4 Responses to Instruments

 • antoaneta_asenova@mail.bg'
  Антоанета says:

  Здравейте,

  В момен­та пише магис­тър­с­ка теза на тема Мърчандайзинг на голе­ми­те тър­гов­с­ки вери­ги / Билла, ПроМаркет, Лидл, Пикадили, Метро и т.н./
  Прочетох доста неща в бло­га ви и ви позд­ра­вя­вам за иде­я­та — осо­бе­но полезно.
  В тази връз­ка, бих иска­ла да ви помо­ля, в слу­чай че раз­по­ла­га­те с мате­ри­а­ли, про­уч­ва­ни, изслед­ва­ния и т.н. относ­но мър­чан­дай­зинг и управ­ле­ние на тър­гов­с­ко­то обо­руд­ва­не в ритейл биз­не­са, бих била мно­го бла­го­дар­на да ми изпратите.
  Разбира се, ще цити­рам и бло­га ви в пол­з­ва­на лите­ра­ту­ра и материали.
  Поздрави,
  Антоанета

 • Ще раз­гле­дам, с как­во мога да съм ти полезен

 • sofia_2004@abv.bg'
  София says:

  Здравейте, бло­гът е мно­го инте­ре­сен и поле­зен. Какво е Вашето мне­ние за успе­шен мар­ке­тинг на услу­ги­те? Какви при­мер­ни ком­по­нен­ти спо­ред Вас тряб­ва да съдър­жа един мар­ке­тинг план в тази област?
  Благодаря!

 • Ще ти пред­ло­жа една люби­ма моя пуб­ли­ка­ция по тема­та, с кое­то ще раз­бе­реш и мое­то мнение:
  Competing through service: Insights from service-dominant logic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *