Инструменти

Тук ще отк­ри­е­те полез­ни инс­т­ру­мен­ти, фор­му­лен апа­рат и дру­ги пох­ва­ти, с кои­то да пла­ни­ра­те про­даж­би, пра­ви­те стра­те­ги­чес­ко пла­ни­ра­не, извър­ш­ва­те цено­об­ра­зу­ва­не, пра­ви­те анке­ти и т.н. Тъй като стра­ни­ца­та е в раз­ви­тие, допит­ва­ния за съвет може да отп­ра­вя­те по email.

4 Responses to Инструменти

 • Антоанета says:

  Здравейте,

  В момен­та пише магис­тър­с­ка теза на тема Мърчандайзинг на голе­ми­те тър­гов­с­ки вери­ги / Билла, ПроМаркет, Лидл, Пикадили, Метро и т.н./
  Прочетох дос­та неща в бло­га ви и ви поз­д­ра­вя­вам за иде­я­та — осо­бе­но полез­но.
  В тази връз­ка, бих иска­ла да ви помо­ля, в слу­чай че раз­по­ла­га­те с мате­ри­а­ли, про­уч­ва­ни, изс­лед­ва­ния и т.н. относ­но мър­чан­дай­зинг и управ­ле­ние на тър­гов­с­ко­то обо­руд­ва­не в ритейл биз­не­са, бих била мно­го бла­го­дар­на да ми изп­ра­ти­те.
  Разбира се, ще цити­рам и бло­га ви в пол­з­ва­на лите­ра­ту­ра и мате­ри­а­ли.
  Поздрави,
  Антоанета

 • Ще раз­г­ле­дам, с как­во мога да съм ти поле­зен

 • София says:

  Здравейте, бло­гът е мно­го инте­ре­сен и поле­зен. Какво е Вашето мне­ние за успе­шен мар­ке­тинг на услу­ги­те? Какви при­мер­ни ком­по­нен­ти спо­ред Вас тряб­ва да съдър­жа един мар­ке­тинг план в тази област?
  Благодаря!

 • Ще ти пред­ло­жа една люби­ма моя пуб­ли­ка­ция по тема­та, с кое­то ще раз­бе­реш и мое­то мне­ние:
  Competing through service: Insights from service-dominant logic

Вашият отговор на София Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *