VIP пазарска количка — металният кош с компютър

by gatekeeper on 05.02.2011

Една от тен­ден­ци­и­те в паза­ру­ва­не­то е овлас­тя­ва­не­то на  кли­ен­ти­те с кон­т­рол — кон­т­рол и вли­я­ние чрез тех­ни­ки и мар­ке­тинг дей­нос­ти, кои­то съз­да­ват по-голя­ма прозрач­ност на избо­ра, неот­ра­ли­зи­рат зави­ше­ния мани­пу­ла­ти­вен харак­тер на про­даж­би­те и съз­да­ват уве­ре­ност в себе си и пазар­на­та сре­да, в коя­то е клиентът.

VIP пазар­с­ка колич­ка, коя­то е обо­руд­ва­на с LCD мони­тор и кон­т­ро­лен панел. Специалисти посоч­ват, че в този про­дукт се крие бъде­ще­то на паза­ру­ва­не­то. Основните пол­зи са спес­тя­ва­не на вре­ме и пари. Пари — чрез обоб­ще­на инфор­ма­ция за про­мо­ци­и­те в мага­зи­на, въз­мож­ност­та за ска­ни­ра­не на арти­ку­ли­те дир­к­т­но “на пул­та”, инфор­ма­ци­я­та за обща­та сума, дан­ни за спес­те­на­та сума и цени­те на отдел­ни­те про­дук­ти.  Времето се мини­ми­зи­ра чрез инди­ка­ция на раз­по­ло­же­ни­е­то на тър­се­ни­те про­дук­ти, въз­мож­ност­та за бър­зо със­та­вя­не на лист от пла­ни­ра­ни покупки.

Постепенно нова­та VIP пазар­с­ка колич­ка се при­ема от тър­гов­ци, кои­то искат да пред­ло­жат на кли­ен­ти­те си по-добро изжи­вя­ва­не, емо­ция и прак­ти­чес­ки пол­зи по вре­ме на пазаруване.

След въвеж­да­не­то на колич­ка­та в извес­т­на вери­га авс­т­ра­лийс­ки супер­мар­ке­ти, мар­ке­то­ло­зи­те са отче­ли, че 83 % от кли­ен­ти­те са се насла­ди­ли на пър­во­то си паза­ру­ва­не с ВИП продукта.

Добре дошли в бъде­ще­то на ритейл индустрията!

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *