Десетте проблема, пред които се изправяме пазарувайки в супермаркетите

by gatekeeper on 05.01.2011

Ето и топ ‑10 на проб­ле­ми­те, с кои­то се сблъс­к­ва­ме в супер­мар­ке­ти­те. Този, кой­то адре­си­ра тези “спън­ки” в паза­ру­ва­не­то, ще си оси­гу­ри дъл­го­го­ди­шен успех.

 1. Дългите опаш­ки на каса­та — след края на работ­ния ден, кога­то потре­би­те­ли­те пико­во паза­ру­ват, дъл­ги­те опаш­ки могат не само да раз­ва­лят наст­ро­е­ни­е­то, но  съз­да­ват и цялос­т­на нега­тив­на нагла­са към супермаркета.
 2. Бавните мето­ди за раз­пла­ща­не — нали­це е тен­ден­ция към пла­ща­не с бан­ко­ви кар­ти. В България това ще настъ­пи по-къс­но. Въпреки това, лес­но­то раз­пла­ща­не съз­да­ва комфорт.
 3. Празни рега­ли, раз­по­къ­са­ни опа­ков­ки — лип­са­та на даден, но в момен­та тър­сен про­дукт разоча­ро­ва. Незаредените, праз­ни рега­ли превръ­щат супер­мар­ке­та в пра­зен склад. Разпокъсаните опа­ков­ки въз­пи­та­ват и подоб­но потре­би­тел­с­ко поведение.
 4. Неорганизиран мага­зин — основ­на зада­ча на един мага­зи­нер е да напра­ви про­дук­ти­те достъп­ни чрез доб­ра орга­ни­за­ция на асор­ти­мен­та в отде­ли, и в рам­ки­те на отде­ли ‑цено­во или по марки.
 5. Грубо отно­ше­ние от пер­со­на­ла — тук комен­та­рът не е нужен:) — воде­ща грешка.
 6. Кратък срок на год­ност — про­даж­ба­та на про­дук­ти, на кои­то ско­ро им свър­ш­ва год­ност­та, дори и с цено­ва отстъп­ка за повод за без­по­койс­т­во, откол­ко­то за насла­да от доб­ре напра­ве­на сделка.
 7. Неясно, неточ­но показ­ва­не на цени­те — давам при­мер с Нетто в Германия. Новата цена с нама­ле­ние на чер­вен фон е поста­ве­на, така че да закри­ва ста­ра­та, изход­на цена. Клиентът не може да сравнява.
 8. Грешната смет­ка — чес­то се случ­ва да пла­тим про­дук­ти, кои­то не сме купи­ли. Случват се греш­ки, но това е недопустимо.
 9. Дълги кори­до­ри в супер­мар­ке­ти­те — дока­то достиг­неш до каса мина­ват по-някол­ко мину­ти. Особен проб­лем в изграж­да­не­то на мага­зи­ни в сгра­ди с доб­ра лока­ция, но не пла­ни­ра­ни за подоб­ни цели. Те просто имат греш­но­то устройство.
 10. Продуктите, кои­то не може да откри­ем — с тър­се­не и пита­не се сти­га далеч, но поня­ко­га в един супер­мар­кет опре­де­лен про­дукт е като игла в купа сено.

www.marketing-college.com

2 Responses to Десетте проблема, пред които се изправяме пазарувайки в супермаркетите

 • ivaivanova0@abv.bg'
  lilia says:

  Благодаря за отпра­ве­ни­те препоръки.Ще се поста­рая в най-кра­тък срок да започ­на адек­ват­но при­веж­да­не в пер­фек­тен вид посте­пен­но на всич­ки отбе­ля­за­ни сла­би места.Моля да бъда изви­не­на за допус­на­ти­те неточ­нос­ти и обе­ща­вам да има ком­пен­са­ции към ощетените .

 • 11. Прекалено — ОГРОМНИЯТ — асор­ти­мент. Невиждам сми­съл един биз­нес да пред­ла­га абсо­лют­но всич­ко и то по 100 вида; раз­но­вид­нос­ти от про­дукт. Като сле­пец в тъм­но­то се опит­ва да напи­па “как­во ще се купу­ва най-мно­го” — тоя метод за мене е тотал­но оста­рял. Демографският фак­тор око­ло мага­зи­на никой не го взи­ма в пред­вид. Има ли бол­ни­ца; дет­с­ка гра­ди­на; учи­ли­ща и т н.…само бло­ко­ве ли са със сту­ден­ти. Колко са пенсионерите.
  12. Освен Стратегии на ниво “нис­ки цени” никак­ви стра­те­гии не съм виж­дал на дру­го ниво.
  13. Расова дис­к­ри­ми­на­ция към сле­пи­те с куче­та?????????? Имаше скан­да­ли с Била. Непускат с куче­та — а сле­пи­те имат право…
  14. Заливане с без­мис­ле­на инфор­ма­ция и полу­ча­ва­не на инфор­ма­ци­о­нен дис­кон­форт: зву­ко­ви гла­со­ве съоб­ща­ват ТОП ПРОМОЦИИ — Видео екра­ни рек­ла­ми­рат нез­нам кво си — бълвоч.…е не при всич­ки де — ама са голо вода.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *