Днес:Не искам връзка: Защо клиентите не искат да се обвързват с търговците?

by gatekeeper on 29.03.2011

От вул­ка­на бли­ка лава, от коми­ни­те — мръ­сен пушек,  от уста­та на въз­му­те­на жена — кри­ти­ка, а от стра­на на кли­ен­та към тър­го­ве­ца — жела­ние за необ­вър­з­ва­не. Въпреки реди­ца­та програ­ми за лоял­ност, бону­си­те и пре­ми­и­те пред­ла­га­ни към кли­ен­ти, някои потре­би­те­ли не жела­ят да се “анга­жи­рат” дъл­гос­роч­но с опре­де­лен тър­го­вец. Тези кли­ен­ти са удов­лет­во­ре­ни, ценят качес­т­во­то на пред­ла­га­ни­те услу­ги и про­дук­ти и въп­ре­ки това жела­ни­е­то липса:

Днес: Не искам връз­ка: Защо кли­ен­ти­те не искат да се обвър­зат с търговците?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *