Днес: Съветски съюз: Имала ли е маркетинг структурата нещо общо с тази САЩ?

by gatekeeper on 28.02.2011

Основната струк­ту­ра на мар­ке­тин­го­ви­те опе­ра­ции в Съветския съюз е била в осно­ва­та си ана­ло­гич­на на тази в САЩ.  Докато рус­ка­та орга­ни­за­ция на тър­го­ви­я­та е далеч по-опрос­те­на, сто­ка­та в две­те дър­жа­ви се дви­жи по схо­ден начин от про­из­во­ди­те­ля през тър­го­ве­ца на едро до клиента.

Очаквайте днес про­дъл­же­ни­е­то на тема­та. Бонус: схе­ми на тър­гов­с­ка­та струк­ту­ра в Съветския съюз.

4 Responses to Днес: Съветски съюз: Имала ли е маркетинг структурата нещо общо с тази САЩ?

  • Не мисля,че може да има тол­ко­ва голе­ми при­ли­ки м/у две­те дър­жа­ви. Затова ли сега се аме­ри­ка­ни­зи­ра­ме, за да се вър­нем 20–30 годи­ни назад…не, не вярвам…

  • Касае се за това, че основ­на­та стук­ту­ра на тър­го­ви­я­та (управ­ле­ние, орга­ни­за­ция, мар­ке­тинг дей­нос­ти) е било ана­ло­гич­но. Разбира се, в рам­ки­те на два раз­лич­ни строя.

  • Да,това го раз­брах, но само­то твър­де­ние е стран­но. Въпреки,че и и в два­та слу­чая гово­рим за мега­дър­жа­ви, спо­ред мен две­те струк­ту­ри на тър­го­вия не могат да бъдат страв­ня­ва­ни пора­ди нес­ход­с­тво на строя на управ­ле­ние. Централизацията на СССР и тър­го­ви­я­та поч­ти изця­ло с дър­жа­ви­те от Вършавския дого­вор опре­дел­но е съв­сем раз­лич­на от тази на САЩ по оно­ва време. 

    Можеш ли да пус­неш някак­ви ста­тии, аргу­мен­ти­ра­щи твър­де­ни­е­то ти ? Наистина ми е интересно.

  • Здравейте,

    про­че­тох­те ли пъл­на­та ста­тия по тема­та в бло­га? Просто поглед­не­те след­ва­щия постинг. Оригиналът на анг. език е
    Goldmann 1961: The marketing sctructure in the Soviet Union, In: Journal of Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *