Една мечка и ловец се срещат случайно в гората…Довърши историята!

by gatekeeper on 29.01.2011

Зрителят реша­ва, как исто­ри­я­та ще про­дъл­жи като напи­ше в поле­то, как­во лове­цът тряб­ва да напра­ви с меч­ка­та: shoot, loves… Това е най-забав­на­та рек­ла­ма излъч­ва­на в Youtube. Интерактивна, инте­рес­на за зри­те­ля рек­ла­ма­та про­мо­ти­ра корек­то­рa Tipp-Ex.Единствената греш­ка — раз­ми­на­ва­не с тар­гет гру­па­та. Youtube гене­ра­ци­я­та пише на ком­пют­ри и теле­фо­ни със сено­зор­ни екра­ни, и все по-ряд­ко на хар­тия, за да корeги­ра греш­ка с коректор.

Ето и интер­ка­тив­ни­ят клит:
Пробайте с liebt на немски.

2 Responses to Една мечка и ловец се срещат случайно в гората…Довърши историята!

  • sis23_23@abv.bg'
    no-name says:

    Рекламата не просто беше една от най-забав­ни­те, а и една от най-успеш­ни­те кам­па­нии онлайн мина­ла­та годи­на. Почти 15.000.000 views са наис­ти­на неве­ро­я­тен успех. Колкото до тар­гет гру­па­та: око­ло месец след като пус­на­ха рек­ла­ма­та мина­ла­та есен, гово­рих един от ad мени­джъ­ри­те на YouTube и го питах подоб­но нещо, зато­ва той ми даде ста­тис­ти­ки­те. Има огро­мен брой сту­ден­ти и уче­ни­ци, кои­то са има­ли кон­такт с кам­па­ни­я­та, а на тях също би след­ва­ло да им тряб­ва Tipp-Ex. Малко раз­плу­то поня­тие за ефект спо­ред мен, оба­че нямам по-точ­ни дан­ни от кам­па­ни­я­та, а наис­та ми беше инте­рес­но да раз­бе­ра как точ­но е подействала.

  • Благодаря за комен­та­ра. Съгласен съм, че е сред най-успеш­ни­те. Статията има за цел просто да пред­ста­ви фак­та, че има такъв спот същес­т­ву­ващ от мина­ла­та годи­на, а не ана­лиз на клипа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *