Какво казват експертите за affiliate marketing?

by gatekeeper on 27.02.2011

Предлагам две алтер­на­тив­ни опре­де­ле­ния на affiliate marketing:

- Според Wikipedia се касае за мар­ке­тин­го­ва кон­цеп­ция, при коя­то ръко­вод­с­тво­то на опре­де­лен биз­нес (brand или retailer) се отбла­го­да­ря­ва (най-чес­то чрез финан­со­ви сти­му­ли) на сво­и­те пар­т­ньо­ри (affiliates) за все­ки един кли­ент, кои­то е привле­чен в след­с­твие на тех­ни­те усилия.

- Според дру­го опре­де­ле­ние affiliate marketing e:

One Response to Какво казват експертите за affiliate marketing?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *