Многоканална търговия: Струва ли си?

by gatekeeper on 10.02.2011

Продуктите на любим тър­го­вец или про­из­во­ди­тел могат да бъдат откри­ти как­то чрез физи­чес­ки мага­зин, така и чрез ката­лог, така и чрез авто­мат за про­даж­би на ули­ца­та, така и в интер­нет прост­ран­с­т­во­то, а защо не и в спрян мик­ро­бус пред бло­ка или къща­та ни. Темата е мно­го­ка­нал­на тър­го­вия и  това, кога тя си струва.

Комбинацията меж­ду раз­лич­ни кана­ли не тряб­ва да бъде слу­чай­на. Подборът и реа­ли­зи­ра­не­то на опре­де­лен канал за про­даж­би тряб­ва да бъдат напра­ве­ни в рам­ки­те на сис­те­ма, коя­то е кон­фи­гу­ри­ра­на спря­мо очак­ва­ни­я­та на кли­ен­та. Лидл, Алди и дру­ги голе­ми тър­гов­с­ки вери­ги раз­ви­ха стра­ни­ци­тe си под фор­ма­та на е‑магазини в интер­нет прост­ран­с­т­во­то, пар­фю­ми на извес­т­ни мар­ки могат да бъдат заку­пе­ни от спе­ци­а­ли­зи­ра­ни мага­зи­ни, а дру­ги дизай­нер­с­ки про­дук­ти само с дирек­т­на поръч­ка и личен контакт.

Създаването на допир­ни точ­ки с кли­ен­та е основ­на­та идея на една мно­го­ка­нал­на тър­гов­с­ка сис­те­ма. Отделните кана­ли носят раз­лич­ни пре­дим­с­т­ва за кли­ен­та. Физическият мага­зин съз­да­ва достъп­ност, онлайн мага­зи­нът инфор­ми­ра, пред­ла­га бър­зи­на на поръч­ка­та, теле­фон­на­та цен­т­ра­ла общу­ва в реал­но вре­ме и кон­сул­ти­ра. С кол­ко­то пове­че кана­ла раз­по­ла­га един тър­го­вец, тол­ко­вa пове­че кли­ен­ти (раз­лич­ни типо­ве) могат да бъдат достиг­на­ти и по тази начин опаз­рен даден про­дукт. Ползата за тър­го­ве­ца или про­из­во­ди­те­ля се уве­ли­ча­ва в зави­си­мост как тези кана­ли се ком­би­ни­рат и орга­ни­зи­рат. Функциите на отдел­ни­те кана­ли тряб­ва да се допъл­ват и да бъдат интег­ри­ра­ни в рам­ки­те на един­на­та пред­стaва ( реа­ли­зи­ра­на и чрез мар­ке­тин­го­вия микс), коя­то тър­го­ве­цът иска да съз­да­де в кли­ен­та си.

Интеграцията е пла­вен про­цес, кои­то е сла­бо раз­би­ран от маса­та тър­гов­ци. В България тен­ден­ци­оз­нo се наро­и­ха онлайн мага­зiни воде­ни от аргу­мен­та за бър­зо и изгод­но отва­ря­не на биз­нес. Други тър­гов­ци напра­ви­ха таки­ва като допъл­не­ние към тех­ни­те физи­чес­ки мага­зи­ни. Не би след­ва­ло оба­че тен­ден­ци­я­та (мода­та) или нис­ки­те раз­хо­ди да е воде­щи­ят мотив. Водещият мотив е нами­ра­не­то на нови кли­ен­ти, обвър­з­ва­не с насто­я­щи­те кли­ен­ти и съз­да­ва­не­то на лоял­ност в слу­чай на вза­им­на полза.

Отговорът на вър­п­ро­са “Струва ли си?” е да, кога­то тър­го­ве­цът успее да дефи­ни­ра ясно фун­к­ция на все­ки канал, изтък­не пре­дим­с­т­ва­та на отдел­ни­те кана­ли, съз­да­де интег­ри­ра­на кар­ти­на на сход­с­тво меж­ду кана­ли­те (изпъл­не­ние и мар­ке­тин­го­ва кому­ни­ка­ция — при­мер­но дизай­нът на е‑магазина да потвър­ж­да­ва и под­кре­пя ими­джа на физи­чес­кия мага­зин), коор­ди­ни­ра, впле­те в един­на рам­ка инфор­ма­ци­он­ни­те и сто­ко­ви про­це­си и пред­ста­ви на кли­ен­та една рабо­те­ща система.

Ако кли­ен­тът е готов да си пла­ти за всич­ко това, начи­на­ни­е­то си стру­ва и за тър­го­ве­ца. Взаимното опоз­на­ва­не чрез ефек­тив­но изпол­з­ва­не на вся­ка една от точ­ки на кон­такт с кли­ент води до дове­рие, а дове­ри­е­то след вре­ме и до лоялност.

Внимание: Каня Ви да учас­т­ва­те в крат­ко про­уч­ва­не на бло­га ми за игра­та Farmville (Фермата), кое­то цели да регис­т­ри­ра, дали посто­ян­ни­те пока­ни за учас­тие от при­яте­ли Ви драз­нят. Не се преслед­ват комер­си­ал­ни цели, резул­та­ти­те ще се пуб­ли­ку­ват в бло­га. Farmville пока­ни­те ме драз­нят:) а Вас? Споделете мне­ние с 3 клика!

2 Responses to Многоканална търговия: Струва ли си?

  • Марто, мно­го доб­ре си го дефи­ни­рал проб­ле­ма. Функциите на кана­ли­те се допъл­ват вза­им­но и ние тряб­ва да зна­ем кой канал за как­во точ­но е най-под­хо­дящ. Освен това е доб­ре тър­гов­ци­те да се обу­ча­ват неп­ре­къс­на­то, за да могат да изпол­з­ват и нови­те кана­ли по-подо­ба­ващ и носещ при­хо­ди начин!

  • Тишо, здра­вей! Обучението е клю­чов момент. Вярвам, че голе­ми­те фир­ми­те съв­сем вни­ма­тел­но про­веж­дат подоб­ни мероприятия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *