От мъжа за жената и от жената за мъжа

by gatekeeper on 13.06.2011

Колкото и да е дис­ку­ти­ра­на тази тема, тя не губи акту­ал­ност, не губи и бля­сък. Науката, в това чис­ло и пси­хо­ло­ги­я­та, раз­кри реди­ца раз­ли­ки по отно­ше­ние на емо­ци­о­нал­ния свят, пси­хи­ка­та, физи­ка­та, инте­ре­си­те и глед­ни­те точ­ки. В поре­ди­ца от някол­ко ста­тии Marketing-College ще гово­ри за това.

От посо­че­ни­те раз­ли­ки про­из­ти­чат реди­ца зна­чи­ми насо­ки за маркетинга.

Физически раз­ли­ки са до голя­ма сте­пен са ясни, но голя­ма част от тях нямат пря­ко вли­я­ние вър­ху това, как два­та пола паза­ру­ват, кон­су­ми­рат услу­ги и т.н.

 

а)  Мъжете имат по ‑бър­зи реак­ции от жени­те спря­мо визу­ал­ни и слу­хо­ви сти­му­ли —  дума­та е за мар­ке­тин­го­ви­те кому­ни­ка­ции, рек­ла­ма и ней­ни­те фор­ми заед­но с дирек­т­ни про­даж­би. Темпът на пред­ста­вя­не, зву­ко­ва­та и слу­хо­ва сти­му­ла­ция тряб­ва да са по-бав­ни в адре­си­ра­не­то на дами­те спря­мо мъж­ка­та аудитория

б) Жените са по-доб­ри в зада­чи изис­к­ва­щи бър­за адап­та­ция и пре­на­соч­ва­не на вни­ма­ни­е­то — пред­ста­вя­ме си рек­ла­мен спот, пред­ста­вя­ме си 7 days, пред­ста­вя­ме си кли­па, кой­то пред­ста­вя  момен­ти в ежед­не­ви­е­то на един мла­деж — бър­зо, мно­го бър­зо. Прескачането от мотив на мотив, от идея на идея, е по — осе­за­е­мо  за жени­те откол­ко­то за мъжете.

в) Жените тър­пят пове­че на бол­ка от мъже­те ( В момен­та някоя дама тър­ка довол­но ръце). Истина е! Силата на рек­лам­ни­те апе­ли, на зву­ка, с кой­то започ­ва даден рек­ла­мен спот и т.н. имат по- сла­бо въз­дейс­т­вие вър­ху жени­те откол­ко­то вър­ху мъжете.

За пове­че раз­ли­ки меж­ду два­та пола, чете­те Marketing-College през идни­те дни::) 

4 Responses to От мъжа за жената и от жената за мъжа

  • Интересен факт е и, че мъже­те имат нави­ка бър­зо и ряз­ко да харес­ват нещо. Жените оба­че не. Ако си пред­ста­вим мъжа и спо­соб­ност­та му да харес­ва нещо като ключ за лам­па — то само с едно щрак­ва­не ние сме спо­соб­ни да харе­са­ме или намра­зим нещо. Следвайки логи­ка­та, жен­с­кия пол напо­до­бя­ва т.нар. “плъз­гач”. На анг­лийс­ки knob. Те имат нуж­да от убеж­да­ва­не, при­мам­ва­не и т.н. Процесът на харес­ва­не е про­дъл­жи­те­лен и отне­ма вре­ме при жените.На тях тряб­ва да им се обяс­ня­ват всич­ки въз­мож­нос­ти, глед­ни точ­ки, плю­со­ве, мину­си и едва тога­ва те фор­ми­рат ясно мне­ние за нещото.

  • Мерси за допъл­не­ни­е­то. Все още сме само на ниво физи­ка. Но каза­но­то от теб е полез­но и интересно.

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *