Петък в колежа: Контролинг в търговията

by gatekeeper on 04.02.2011

Понятието кон­т­ро­линг нашу­мя през послед­ни­те годи­ни. Първоначално беше труд­но за ака­де­мич­ния пер­со­нал  от ста­ри­те гeне­ра­ции да осъз­нае същ­ност­та му. Контолингът ‚накрат­ко каза­но, е коор­ди­ни­ра­не и мони­то­ринг на реа­ли­за­ци­я­та на стра­те­ги­я­та, про­це­си­те в даде­на орга­ни­за­ция под зна­ка на тър­се­не на опе­ра­ци­он­на и ико­но­ми­чес­ка ефективност.

Контолинг има в тър­го­вия. Той може да бъде орга­ни­зи­ран вър­ху раз­лич­ни обек­ти  и зве­на на дей­ност­та, кои­то могат да бъдат орга­ни­зи­ра­ни в след­ни­те направ­ле­ния — инс­т­ру­мен­тал­ни, пер­со­нал­ни, фак­ти­чес­ки, вре­ме­ви, фун­к­ци­о­нал­ни и по локация.

Следващата схе­ма пред­ста­вя обоб­ще­ние на най-важ­ни­те фак­то­ри, кои­то могат да бъдат обект на кон­т­ро­линг в един супер­мар­кет или друг паза­рен формат.

Посочените зве­на тряб­ва да бъдат обе­ди­не­ни в рам­ки­те на инфор­ма­ци­он­на сис­те­ма. Съвременните мето­ди на биз­нес ана­ли­за като online analytical processing позво­ля­ват съб­ра­на­та инфор­ма­ция да бъде тран­с­фор­ми­ра­на в мул­ти­ди­мен­си­о­нал­ни моде­ли, кои­то позво­ля­ват ефек­тив­но­то осъ­щес­т­вя­ва­не на тър­гов­с­кия маркетинг.

По пътя на сво­я­та екс­пан­зия голе­ми­те тър­гов­с­ки вери­ги като Lidl, Aldi, Carrefour изпол­з­ват подоб­ни сис­те­ми за мони­то­ринг и управ­ле­ние на успе­ха от тър­гов­с­ка­та си дейност.

Въпреки това спе­ци­а­лис­ти­те твър­дят, че масо­во тър­гов­ци­те не изпол­з­ват под­хо­дя­щи­те вели­чи­ни, кои­то да измер­ват адек­ват­но зало­же­ни­те цели, да съб­лю­да­ват вът­реш­на­та и вън­ш­на инфор­ма­ция и пре­ди всич­ко не съз­да­ват  инфор­ма­ци­он­ни гро­би­ща, от кои­то не могат да бъдат извле­че­ни полез­ни данни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *