Политически маркетинг в бакалията (супермаркета)

by gatekeeper on 11.10.2011

Бях се впус­нал пре­ди някол­ко дена да разяс­ня­вам, че физи­чес­ки­те качес­т­ва на един мага­зин, в това чис­ло и раз­по­ло­же­ни­те в него дис­п­леи (щен­де­ри) за сто­ка имат пря­ко вли­я­ние вър­ху цели­те на кли­ен­та и инди­рек­т­но вър­ху него­ви­те емо­ции и цен­нос­ти. Възникналите емо­ции могат да бъдат чув­с­т­во на при­над­леж­ност, при­ятел­с­т­во, радост и т.н. (Излагането на сто­ки в тър­гов­с­кия обект вли­яе вър­ху ими­джа на мага­зи­на)

В ритейл биз­не­са няма гра­ни­ци. И ако някои тър­гов­ци се чудят как да запъл­нят прост­ран­с­т­во­то на сте­ни­те си, то пипа­ла­та на поли­ти­чес­кия мар­ке­тинг дости­гат до тър­гов­с­ки­те вит­ри­ни и вход­ни­те вра­ти на тър­гов­с­ки обек­ти. Какви емо­ции пораж­да това и как се про­ме­ня тър­гов­с­ки­ят бранд в тази връзка?

Явно кан­ди­дат-пре­зи­ден­тът на ГЕР.. е на про­мо­ция, само опи­са­ни­е­то на пла­ка­та не ста­ва ясно дали:

  • Ако заку­пиш и два­ма­та кан­ди­да­ти, дали ще има тре­ти гра­тис или една цяла плеада?
  • Дали про­мо­ци­я­та има гаран­ция за връ­ща­не, ако потре­би­те­лят не е доволен?
  • Дали супер­мар­ке­тът ще интег­ри­ра обра­за на кан­ди­да­та в сво­ят дъл­гос­ро­чен брандинг?
  • Дали в офер­та вли­зат и дру­ги кръс­то­са­ни сто­ки в про­мо­ция като: кило крем­вир­ши, ками­он с бира или лила­ва кравичка?
Каквато и да е при­чи­на­та, тър­гов­с­ки­ят обект да при­еме подоб­ни посте­ри, тях­но­то мяс­то може­ше да бъде оправ­да­но по един по-добър начин — бака­лийс­ки (Търговец на сто­ки за дома­кин­с­ки нуж­ди – пре­дим­но дреб­ни сто­ки за храна).

Trackbacks & Pings

  • Marketing-College » Oчаквайте в колежа: Политически супермаркетинг в Великобритания says:

    […] а защо не и утре, Marketing-College  ще надрга­ди ста­ти­я­та Политически мар­ке­тинг в бака­ли­я­та (супер­мар­ке­та) и ще раз­ка­же как една бри­та­на­ка вери­га, посещавана […]

  • Marketing-College » Ще гласувате ли за мен по британски? says:

    […] Ще гла­су­ва­те ли за мен по бри­тан­с­ки? Posted by Мартин Стефанов on 14.10.2011 Политическият супер­мар­ке­тинг е едно ново поня­тие, кое­то вече се пре­вър­на в  нашен­с­ко, род­но явле­ние. И кол­ко­то да е сляп и глух наши­ят изби­ра­тел за полит­чес­кия вятър на неп­ро­мя­на­та, то повсе­мес­т­но­то при­със­т­вие на някои поли­ти­ци, акту­ал­но в супер­мар­ке­ти­те, ще огрее и най-сло­ме­ни­те лица. Политически мар­ке­тинг в бака­ли­я­та (супер­мар­ке­та) […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *