Седемте ползи от ефективното управление на връзката с клиента

by gatekeeper on 02.01.2011

Ако с някол­ко щри­хи могат да се опи­шат пол­зи­те от ефек­тив­но­то управ­ле­ние на връз­ка­та с кли­ен­та, то тук пред­ла­гам тях­но стег­на­то обобщение.

CRM — Customer Relationship Management:

1. Повишава удов­лет­во­ре­ност­та на клиентите
2. Увеличава въз­връ­ща­е­мост­та от отно­ше­ни­е­то с клиента
3. Увеличава кон­ку­рен­т­но предимство
4. Увеличава броя на клиентите
5. Задържа кли­ен­ти­те в ходa на времето
6. Помага при съби­ра­не­то на дан­ни, кои­то повишават
кли­ент­с­ка­та стой­ност чрез пред­при­е­ма­не на адек­ват­ни мерки
7. Подобрява при­хо­ди­те от даден клиент

One Response to Седемте ползи от ефективното управление на връзката с клиента

  • Мдам.…ама като ни налег­не това “Клиентско вли­я­ние” ста­ва теж­ко и пот­но. Но сте пра­ви… г‑н Стефанов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *