Увеличава ли добавянето на вода Девин към узо Паралилия продажбите на гръцкото питие?

by gatekeeper on 15.10.2011

В сфе­ра­та на сти­му­ли­ра­не на про­даж­би­те и про­дук­то­ва­та поли­ти­ка, доба­вя­не­то на нов атри­бут към вече същес­т­ву­ва­ща офер­та води до уве­ли­ча­ва­не на про­даж­би­те и. Прекрасно, но това не вина­ги е факт — ако кли­ен­тът въз­при­е­ме добав­ка като излиш­на, ефек­тът може да бъде по-ско­ро негативен.

С дру­ги думи, даде­на­та офер­та е фун­к­ция на кли­ент­с­кия сеге­мент. Тук се оказ­ва, реша­ващ еле­мен­та пред­ло­же­ни­е­то така бъде отпра­ве­но, че да не облъч­ва дру­ги­те кли­ент­с­ки сег­мен­ти с ненуж­ни, неат­рак­тив­ни за тях сигнали.

Този уикенд: Увеличава ли доба­вя­не­то на вода Девин към узо Паралилия про­даж­би­те на гръц­ко­то питие?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *