Утре: Как да върнеш изгубените овце в стадoто: реактивиране на връзка с клиента

by gatekeeper on 14.03.2011

Повечето фир­ми са се впус­на­ли в над­пре­ва­ра да пече­лят нови кли­ен­ти. Много по-бли­зо до тях са бив­ши­те кли­ен­ти, тези, кои­то фир­ма­та е загу­би­ла. Надали има по-голям страх за една ком­па­ния да губи сто­ти­ци кли­ен­ти днев­но, но до още по-голе­ми стра­хо­ве би дове­ла лип­са­та на орга­ни­зи­ра­ни мер­ки в посо­ка те да бъдат спе­че­ле­ни отново.

Утре: Как да вър­неш изгу­бе­ни­те овце в ста­дoто: реак­ти­ви­ра­не на връз­ка с клиента

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *