Хубавата Елена и удовлетвореността на клиента

by gatekeeper on 21.04.2011

Красотата, атрак­тив­ни­те фор­ми и всич­ко оно­ва, кое­то пра­ви един инди­вид привле­ка­те­лен, оказ­ва сил­но вли­я­ние вър­ху това, как кому­ни­ки­ра­ме и въз­при­е­ма­ме няко­го. Красивите изглеж­дат в очи­те на дру­ги по-инте­ли­ген­т­ни, по-чес­т­ни, по-доб­ри в нагла­си­те си към све­та. Склоността на човек да им се дове­ри е по-голяма.

В рек­ла­ма, дори и тази на банер в интер­нет прост­ран­с­т­во­то, хуба­ви­те моде­ли съз­да­ват пози­тив­на нагла­са не само към сами­те себе си, но и към про­дук­ти­те и фир­ма­та, коя­то пред­ста­вят. Примери не са нуж­ни. И все пак, ето Синди Кроуфорд в една рек­ла­ма на Pepsi. http://www.youtube.com/watch?v=B02DGmkqDDU

В тър­го­ви­я­та като момент на исти­на­та се дефи­ни­ра момен­та, в кой­то слу­жи­те­лят на гише или в дру­га пазар­на сре­да (в само­ле­та, вла­ка т.н) срещ­не кли­ен­та. Въпросът е, дали физи­чес­ка­та атрак­т­нив­ност на слу­жи­те­лят има вли­я­ние вър­ху удов­лет­во­ре­ност­та на кли­ен­та и него­ва­та оцен­ка за фирмата?

singapore airlines luxury Singapore Airlines Honored Via iPod Docks and LCDs

Заради Хубавата Елена е пад­на­ла Троя. Красотата и открад­на ума на Парис. По подо­бен начин акт­рак­тив­ни­ят вън­шен вид на мла­до моми­че рабо­те­що като стю­ар­де­са в само­лет може да открад­не вни­ма­ни­е­то на път­ни­ци­те, подоб­ри тях­на­та удов­лет­во­ре­ност от поле­та, а с това и спо­мог­не на кли­ен­ти­те да оце­нят пози­тив­но ими­джа на ком­па­ни­я­та, коя­то осъ­щес­т­вя­ва полета.

С дру­ги думи,  резул­та­ти потвър­ж­да­ват доб­ре позна­то­то наблю­де­ние, че фир­ми­те назна­ча­ват с пред­по­чи­та­ние атрак­тив­ни слу­жи­те­ли. В също­то вре­ме, те не бива да забра­вят, че инте­ли­ген­т­ност­та е осно­вен фак­тор за успе­ха в про­даж­би­те, тоест не е излиш­но да се тес­т­ва, как­во се крие в хуба­ва­та гла­ви­ца на служителя.

4 Responses to Хубавата Елена и удовлетвореността на клиента

 • Марто доб­ре каза­но. Според мен това е наис­ти­на така, но се забе­ляз­ва, че хора­та ста­ват по-пред­паз­ли­ви към хуба­ви­те Елени, защо­то може това да е просто мар­ке­тин­гов трик 🙂

 • Трик е, но явно носи пол­зи за фир­ма­та. Разбира се, това е само едно от качествата.

 • businessbox@dir.bg'
  des says:

  има­ме и при­ме­ри за фир­ми кои­то зала­гат на обрат­но­то на хуба­вия вън­шен вид и на дру­ги осо­бе­ни качества

  “Грозен, но звер­с­ки ВКУСЕН”

  Не можем да отре­чем, че това е един ори­ги­на­лен подход!

 • Съгласен съм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *