Ценова стратегия на Лидл — основни моменти

by gatekeeper on 12.12.2010

Немските вери­ги в България при­ла­гат утвър­де­ни цено­ви стра­те­гии, кои­то са дока­за­ли успе­ха си на пър­вич­ния си пазар — Германия.

Ценовата стра­те­гия на Лидл е т.н. High Low (Висока-нис­ка цена)- редов­на­та цена е на рав­ни­ще мал­ко по- висо­ко от вери­ги­те с цено­ва стра­те­гия “Всеки ден нис­ка цена”. За раз­ли­ка от това супер­мар­ке­ти­те при­ла­га­щи “Висока-нис­ка цена” чес­то изпол­з­ват цено­ви­те нама­ле­ния като инс­т­ру­мент за привли­ча­не на кли­ент­с­ки поток и уве­лич­ва­не на про­даж­би­те си. Новата, нама­ле­на цена е по-нис­ка от регу­ляр­на­та цена в дру­ги кон­ку­рен­т­ни вериги.

Подобна цено­ва стра­те­гия е осо­бе­но привле­ка­тел­на за цено­во чув­с­т­ви­тел­ни­те кли­ен­ти, кои­то търе­сей­ки нис­ка­та цена са гото­ви да при­емат неу­доб­с­тва­та от при­мер­но голя­мо раз­сто­я­ние до мага­зи­на, неу­доб­но работ­но вре­ме, огра­ни­чен асор­ти­мент за избор и т.н., за да наме­рят най-изгод­на­та си оферта.

Лоялните към даден вери­га кли­ен­ти могат  труд­но да бъдат спе­че­ле­ни с подоб­на стратегия.

Kои са основ­ни­те точ­ки, кои­то могат да се отбе­ле­жат относ­но Лидл и цени­те им?

  • Веригата изпол­з­ва под­кре­пя­щи цено­ви­те про­мо­ции меха­низ­ми са съз­да­ва­не на очак­ва­ния към бъде­ще­та и вече реал­на нис­ка цена в опре­де­ле­ни кате­го­рии- фла­йе­ри, голе­ми било­бор­до­ве, рек­ла­ма във вес­т­ни­ци, без­п­лат­на рек­ла­ма чрез меди­и­ния отзвук и т.н. под­кре­пи­ха натруп­ва­не­то на очак­ва­ния и пред­ва­ри­тел­но зави­ше­на готов­ност за потреб­ле­ние. За вери­га­та не е било нуж­но да пра­ви пазар­ни про­уч­ва­ния на елас­тич­ност­та на потреб­ле­ни­е­то. Ако срав­ним с лас­тик само потреб­ле­ние, то нис­ки­ят раз­по­ла­га­ем доход пра­ви бъл­га­ри­на мно­го по-подат­лив на цено­ви про­ме­ни. Ефектът се засил­ва с огра­ни­че­ние нало­же­но от мага­зи­на за броя на арти­ку­ли­те, кои­то могат да бъдат закупени.
  • Продуктите на про­мо­ция са соб­с­тве­ни мар­ки — Linessa, Vitafit, Bellarom са соб­с­тве­ни тър­гов­с­ки мар­ки на Лидл, кои­то мар­ки­рат про­дук­ти про­из­ве­де­ни от мал­ко позна­ти фир­ми по поръч­ка на вери­га­та. Лидл пора­ди сво­я­та пазар­на мощ и мащаб сни­жа­ва раз­хо­ди­те си за при­до­би­ва­не на подоб­ни про­дук­ти ( соко­ве, мес­ни про­дук­ти и т.н.), след кое­то ги пред­ла­га на улт­ра нис­ка цена на сво­и­те край­ни кли­ен­ти. Подобен похват е невъз­мо­жен за с позна­ти бран­до­ве като Magi, Oetker .
  • Дълбочина и чес­то­та на про­мо­ци­и­те — Лидл може би ще се опи­та да се нало­жи като цено­ви лидер пра­вещ паза­ра и чий­то дейс­т­вия да бъдат послед­ва­ни от кон­ку­рен­ти­те. Това би мог­ло да се реа­ли­зи­ра зара­ди раз­ме­ра на вери­га­та и обе­ма на тех­нич­те поръч­ки от достав­чи­ци, кое­то да дове­де до въз­мож­ност за по-гъв­ка­ви цени. Ако някак­ва сила пови­ши цени­те на едро, на кои­то Лидл при­до­би­ва сто­ка­та си, цено­ви­те про­мо­ции, осо­бен­но в кате­го­ри­и­те с фокус вър­ху извес­т­ни мар­ки, ще нама­ле­ят драс­тич­но. Важното е,  кон­с­т­рук­ци­я­та голям брой и същев­ре­мен­но зна­чи­тел­ни нама­ле­ния не същес­т­ву­ва.  Броя и дъл­бо­чи­на­та на цено­во­то нама­ле­ние са два фак­то­ра, кои­то вза­им­но се заме­нят, т.е. субститути.

Няколко думи в цифри:

  • Масовите нама­ле­ния във вери­га­та ще са меж­ду 10–12 %. Поне таки­ва са мои­те наблю­де­ния в Германия.
  • Броят на арти­ку­ли­те на про­даж­ба с цено­ва отстъп­ка ще вари­ра меж­ду 5–10 в опре­де­ле­на кате­го­рия продукти.
  • Посочените циф­ри имат сезо­на­лен харак­тер, факт, кой­то е ясен. Сега пре­ди Коледа да очак­ва­ме нова сил­на въл­на на нама­ле­ния от веригата.
  • Ако нама­ле­ние е под 5 % и това просто е мар­ки­ра­но с хуба­ва чер­ве­на табел­ка не купу­вай­те в пове­че.  В мно­го изслед­ва­ния 5 % се цити­ра като мини­мал­ния праг, над кой­то даде­на офер­та има харак­те­ра на цено­ва промоция.

One Response to Ценова стратегия на Лидл — основни моменти

  • Току що си спе­че­лих­те още един после­до­ва­тел за блога.
    Интересни са ста­ти­и­те и ще сле­дя нови­те пуб­ли­ка­ции. Ще се рад­вам ако про­че­та и нещо за стройтелството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *