Ferrero vs. Marlboro: Самоликвидираща се оферта

by gatekeeper on 16.05.2011

И с пре­вод от анг­лийс­ки език, кой­то не е съв­сем точен, основ­на­та идея на само­лик­ви­ди­ра­ща­та се офер­та е крат­кос­роч­но обо­га­тя­ва­не на асор­ти­мен­та със сто­ки, кои­то са в пря­ка връз­ка с про­даж­ба­та на осно­вен (водещ) про­дукт от асор­ти­мен­та.  Като при­мер за това могат да послу­жат екс­клу­зив­ни запал­ки, кои­то се пред­ла­гат на нама­ле­на цена при покуп­ка на цига­ри Marlboro или кни­га за гот­ве­не към гот­вар­с­ки уреди.

С дру­ги думи, се касае за вид инс­т­ру­мент за сти­му­ли­ра­не на про­даж­би­те. Срещу дока­за­тел­с­т­во за заку­пен про­дукт (капач­ка, ети­кет и т.н.) кли­ен­тът полу­ча­ва без­п­ла­тен пода­рък, нама­ле­ние за друг (свър­зан) про­дукт или под­хо­дя­ща оферта.

Подобни кам­па­нии имат пози­ти­вен ефект вър­ху ими­джа на мар­ка­та, уве­ли­ча­ват ней­на­та атрак­тив­ност и пови­ша­ват обо­ро­та на клю­чо­ва­та, свър­за­на сто­ка ( в слу­чая цига­ри). Освен това, подоб­ни, пода­ръч­ни офер­ти слу­жат като мар­кер в съз­на­ни­е­то на кли­ен­та, кой­то напом­ня за фир­ма­та-про­из­во­ди­тел, лого­то и сло­га­на и. С подоб­ни про­дукт ( като запал­ка­та) не се пече­лят допъл­ни сред­с­тва, чес­то про­даж­на­та им цена покри­ва само край­ни­те разходи.


Трябва да се взе­ме под вни­ма­ние, че офе­ри­ра­ни­ят про­дукт тряб­ва да е добро допъл­не­ние към клю­чо­вия, за да предиз­ви­ка инте­рес у кли­ен­та.  Преди вре­ме Ferrero пред­ло­жи по слу­чай юби­лея си спе­ци­ал­на опа­ков­ка “Kinderschokolade”. Към нея кли­ен­тът полу­ча­ва талон за нама­ле­ние за тенис­ка със спе­ци­ал­но избран мотив.

А щом ста­ва дума за юби­лей, пред­ла­гам ста­ти­я­та ми: Всяка годи­на юби­лей — раз­би­рат ли тър­гов­ци­те, кога и защо да празнуват?

One Response to Ferrero vs. Marlboro: Самоликвидираща се оферта

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *